نهادینه‌سازی برنامه مدیریت دانش سازمانی در شهرداری شهر شیراز

نویسنده

معاون مالی و اقتصادی منطقه دو شهرداری شیراز

چکیده

در دهه‌های اخیر، بسیاری از مؤسسات، تغییرات اساسی در زمینه‌های ساختاری، کارکردی و سبک‌های مدیریتی خویش داده­ اند و اهمیت بیشتری برای درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به‌کارگیری دانش و اطلاعاتِ روز به‌منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوب‌تر به ارباب‌رجوعان پیشی گرفته‌اند. این مقاله، نهادینه‌سازی برنامه مدیریت دانش را از منظر کیفی و کمی و از ابعاد تفویض اختیار به کارکنان، مشارکت کارکنان، مدیریت متمرکز، ایجاد گروه های کاری و فناوری اطلاعات در شهرداری شیراز مورد بررسی قرار می­ دهد. دراین مقاله فرایند نهادینه‌سازی به دو روش بررسی می‌شود: ازلحاظ کیفی با تجزیه‌وتحلیل کاربرد متغیر برنامه از طریق مثال‌ها و ازلحاظ کمی با ترسیم مشارکت در این برنامه در طول زمان. ازمنظر کمی مراحل نهادینه‌سازی مفهوم مدیریت دانش، از طریق رهبران سازمانی که دانش و نفوذ بیشتری به‌منظور تغییر ادراک و رفتار دارند، انجام می‌پذیرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای تفوض اختیار، مشارکت کارکنان، مدیریت متمرکز و ایجاد گروه های کاری با دانش سازمانی همبستگی معنادار مثبتی وجود دارد. بنابراین نهادینه ­سازی مدیریت دانش می­ تواند ترکیب سینرژیکی از اطلاعات، فناوری اطلاعات و توانایی خلاقانه نیروی انسانی ایجاد نماید که به نوبه خود موجب کاهش خلاء دانشی، افزایش بهره­ وری  و رضایت مشتریان و ارباب رجوعان را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


افشار، زنجانی؛ ابراهیم و نوذری، سودابه (1383). مدیریت دانش و چون‌وچرایی درباره‌ی آن. فصلنامه کتاب، شماره 15.
حسن زاده، محمد (1386). مدیریتدانش، مفاهیموزیرساخت‌ها، تهران: انتشارات کتابدار.
حسن زاده، محمد (1388). مروریبرپیوندمدیریت دانشباعلومارتباطاتدر مدیریتدانشوعلوم اطلاعات:پیوندهاوبرهم‌کنش، تهران: کتابدار.
داونپورت، تامس اچ و پروساک، لارنس (1379). مدیریتدانش. ترجمۀ حسین رحمان سرشت. چاپ اول، انتشارات طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودرو ایران (ساپکو)، واحد آموزش.
سئونگ هی، کیم (1380). نقشمتخصصاندانشدرمدیریتدانش. ترجمه آتش جعفرنژاد. گزیده مقالات ایفلا 99، (بانکوک: 20-28 اوت1999)، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1380، ص 89-90.
محمدی، کاوه (1385). سنجش میزان آمادگی یک سازمان برای مدیریت دانش از طریق طراحی یک مدل مفهومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
موسوی، عباس (1384). مدیریت دانش. مجلهاصلاحوتربیت، 46، 12-23.
Abou-Zeid, E. S. (2003). Developing Business Aligned Knowledge. Knowledge management: Current issues and challenges, Igi Global, Hershey, PA, 156.
Caricola, R., & Grimaldi, M. (2011). Knowledge and human capital management tools: a case study. International Journal of Services Sciences, 4(1), 100-115.
McCall, H., Arnold, V., & Sutton, S. G. (2008). Use of knowledge management systems and the impact on the acquisition of explicit knowledge. Journal of Information Systems, 22(2), 77-101.
Oz, E., Appolloni, A., Mavisu, M., & Ozeren, E. (2014). Knowledge management practices of manufacturing firms: a study from the Turkish Aegean Free Zone. International Journal of Intelligent Enterprise, 2(2-3), 169-195.
Pastor, I. (2011). Organizational culture factors that can influence knowledge transfer. EIRP Proceedings, 6.
Pastor, I. (2011). Organizational Culture Factors That Can Influence Knowledge Transfer.The 6th Edition Of The International Conference European Integeration Realities And Perspectives. Journal Of Globalization And Cultural Diversity, 661-667
Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). Core competency concept. Harvard Business Review, 68(3): 64.
Wickramasinghe, N. (Ed.). (2007). Knowledge-Based Enterprise: Theories and Fundamentals: Theories and Fundamentals. Igi Global