استراتژی نظام توزیع کالا و خدمات شهری؛ راهبردی آینده نگرانه برای سامان‌دهی مشاغل شهری (مورد استفاده: سازمان میادین وسامان‌دهی مشاغل شهرداری)

نویسندگان

1 کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

2 کارشناس پژوهش شهرداری شیراز

3 مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 کارشـناس آموزش شهرداری شیراز

5 کارشـناس ارشد مـدیریت آموزشی

6 رئیس گـروه آمـوزش شهرداری شیراز

چکیده

رشد سریع شهر، افزایش جمعیت، تغییر الگوی مصرف شهروندان، سیاست‌های اشتغال‌زایی، عدم توجه به صنوف در برنامه‌ریزی و طراحی شهری سبب شکل‌گیری صنوف گوناگون در نقاط مختلف شهرها شده است. شکل‌گیری و رشد صنوف در سال‌های اخیر بدون برنامه و به‌صورت غیر اصولی در کلان‌شهرهای کشور انجام شده است. تاکنون شاخص‌ها و رویه‌هایی جهت سنجش انواع صنوف مورد نیاز شهر، تعداد آنها و پراکنش صنوف در مناطق مختلف شهری و سایر موارد مرتبط تعیین نشده است. از این رو شکل‌گیری صنوف فقط بر اساس قوانین عرضه و تقاضا انجام پذیرفته است. موارد فوق از جمله معضلاتی است که نبود سیستم و الگوی مناسب توزیع کالا و خدمات در پی خواهد داشت. لذا لازم است با تعیین اهداف بلند مدت و مسیر رسیدن به آنها (راه­بردها)، نظام توزیع کالا و خدمات در شهر با در نظر گرفتن فرهنگ و آداب شهروندان و سایر عوامل مرتبط نظیر فرهنگ، هنر، ترافیک، معماری، اشتغال، محیط زیست، اقتصاد و بهداشت پرداخته شود.
دراین مقاله سعی شده تا استراتژی نظام توزیع کالا و خدمات شهر در حد امکان ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


 
1. زاد و بوم. (1370). مهندسین مشاور، مطالعات سامان‌دهی و صنایع تهران، تهران.
2.قرخانلو، مهدی. (1380). سامان‌دهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاه­های مزاحم شهری (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهرکرمانشاه). مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 40 (مهرماه).
3. مهدی­زاده، جواد. (1379). سامان‌دهی صنایع و خدمات شهری. تهران.
4. معلمی، بهرام. (1382). محیط زیست شهری و فعالیت­های صنعتی و خدماتی،