برآورد عوامل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی موثر بر سلامت و نقش شهرداری در ارتقاء سلامت شهروندان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

2 کارشناس معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری شیراز

3 استادیار اقتصاد

4 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

5 معاون اداری و مالی حوزه معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه گذاری

چکیده

 
اقتصاد دانان بر این باورند که سلامت کالایی سرمایه‌ای است که می‌تواند نقش مهم و قابل ملاحظه‌ای در بهبود شرایط اقتصادی و توسعه کشورها داشته باشد. این امر موجب شده تا بخش سلامت به عنوان یکی از مهم­ترین شاخص‌های توسعه به‌شمار ‌آید. اما افزایش مرگ و میر در جهان ناشی از بیماری­های غیر‌مسری و افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از این بیماری‌ها، نظام‌های سلامت را در بیشتر کشورهای جهان به‌ خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. بررسی این موضوع در ایران نیز با توجه به افزایش روند نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری­های غیر‌مسری حائز اهمیت می‌باشد. مطالعات متعدد در سال­های اخیر نشان داده است که سلامتی از طریق عوامل مراقبت های بهداشتی، اقتصادی – اجتماعی، عوامل محیطی و سبک زندگی متاثر می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سلامت در ایران طی سال‌های (1391-1353) می‌باشد. ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی جوهانسون و مدل تصحیح خطا برآورد می‌شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که یک رابطه تعادلی بلند مدت و معنی دار بین عوامل مراقبت های بهداشتی، اقتصادی – اجتماعی، عوامل زیست محیطی و سلامتی وجود دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد پنج عامل مهم تاثیر گذار بر سلامتی عبارت­اند از: شهر نشینی، آلودگی هوا، بیکاری، درآمد و آموزش که شهرداری ها می توانند نقش قابل ملاحظه­ای را در ارتباط با این عوامل ایفا کرده، گامی بلند در جهت سلامت شهروندان برداشته و دولت را در این امر مهم یاری رسانند. در آخر بر اساس نتایج به دست آمده نقش شهرداری در بهبود سلامت شهروندان با توجه به عوامل ذکر شده بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


 1. الف. فارسی

  1. جهانگرد، ا. و علی­زاده، ن. (1388). برآورد عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران. نامه اقتصادی، ج5، شماره2.
  2. کاظمیان، غ.، سعیدی رضوانی، ن. (1382). امکانسنجیواگذاریوظایفجدیدبهشهرداری­ها، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، جلد اول.
  3. عمادزاده، م.؛ صمدی، س. و پاک نژاد، س. (1390). اثر توزیع نابرابر درآمد بر سلامتی در منتخبی ازکشورهای عضو کنفرانس اسلامی. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم، شماره سوم.
  4. جهانگیر، منصور.(1386). قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری. تهران: انتشارات دیدار.

  ب. انگلیسی

  1. Baicker, K. Chandred, A. (2004). Medicar Spending the Physician Workforce and Beneficiaries Quality of Car, Health Affair Web Excusive.
  2. Brunello, G; Fort, M. and Schneeweis, N. (2012). The Causal Effect of Education on Health: What Is The Role of Health Behaviors, Discussion Paper, No. 836.
  3. Cutler, D. and. Lleras-Muney, A. (2011). Education and Health: Evaluating Theories and Avidence, IZA. DP. No. 5944.
  4. Deaton, A. (2006). Global Patterns of Income and Health: Facts, Interpretations. WIDER  Annual Lecture 10, Helsinki, Finland, UNU-WIDER (2007)
  5. Elliott, G., Rothenberg, T. J. and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an Autoregressive Unit Root, Econometrica 64, 813rica. 
  6. Engel R, Granger. (1987). Co-integration and Error Correction: Reprsenation Estimation and Testing. Econometrica, 55: 251-276.
  7. Fayissa B. and Gutema P. (2005). Estimating a health production function for Sahara Africa. Applied Economics, 337: 155-164
  8. Fayissa, B. and Traian, A. (2011). Estimation of Health Production Function: Evidence From East-European Countries, Department of Economics and Finance Working.
  9. Fisher, E., Wennberrg, D Stukel, T. (2003). Gottlieb the Implication of Regional in Medicare Spending" Part 2: Health Outcomes and Statisfacation With Car. Ann Lntern Medi, 138(4), 288-298.
  10. Fonseca,R and Zheng, Y. (2011 ). The Effect of Education on Health, working paper.
  11. Frech, H. E, Miller, Richard, D. (1996).The Productivity of Health Care and Pharmaceuticals: An International Comparison, UCLA Research Program in Pharmaceutical Economics and Policy, pp:1-79.
  12. Grossman, M. (1972). On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, Journal of Political Economy, 223-255.       
  13. Grossman, M. (2005). Education and Non-market Outcomes, NBE Working Paper, 11582, Cambridge, MA.
  14. Lieras-Muney A. (2005). The relationship between education and adult mortality inthe US. Review of Economic Studies, 71: 189-221
  15. Lim  SS, Gaziano TA, Gakidou E, Reddy KS, Farzadfar F, Lozano R, et al. (2007). Prevention of Cardiovascular Disease in High-Risk Individuals Low-Income and Middle-Cardiovascular Disease in High- Risk Individuals In Low-Income and Middle-Incom Countries. Health Effects and Costs Lancet, 370(9604).
  16. Nugent  R. (2008). Chronic Diseases in Developing Countries: Health And   Economic, 1136: 70-90.
  17. Richards, and David M. Cutler. (2008). The Gap Gets Bigger: Changes in Mortality and Life Expectancy by Education, 1981-2000. Health Affairs, 27(2): 350-360       
  18. Rosen, S. and Taubman. (1982). The Socioeconomic Determinants of Mortality, Economics of Health Care (Eds), New York, 255-271.
  19. Thornton, J. (2002). Estimating a health production function for the U.S: Some New Evidence, Applied Economics, 34, 59-62.
  20. World Health Organization (WHO). 2007-2008 -2011- 2012.