نقش خود کنترلی در افزایش بهره‌وری در شهرداری شیراز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز

2 کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

در این تحقیق به بررسی نقش خود کنترلی در افزایش بهره‌وری در شهرداری شیراز پرداخته شده است و دیدگاه کارکنان، مدیران و کارشناسان شهرداری‌های شیراز با استفاده از پرسش‌نامه‌های توان‌مند سازی و بهره‌وری مورد سنجش قرار گرفت. روش تحقیق، از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری، همه کارکنان شهرداری‌های شیراز می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 138 نفر تعیین شد. در این تحقیق برای بررسی بهره‌وری از ترکیب پرسش‌نامه هرسی و گلدسمیت[1] (2006) و پرسش‌نامه ریکا آنتی کاین و آنتی لئونکویست[2] (2004) و برای سنجش توان‌مندسازی از پرسش‌نامه مزید آبادی فراهانی(1383) استفاده شد. و تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که خود کنترلی کارکنان باعث افزایش بهره‌وری  در شهرداری‌های شیراز شده است.[1]. Heresy & Goldsmith


[2]. Rikka Antikainen & Anti Lonnqvist  

کلیدواژه‌ها


عسکری(1384)، بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری در شرکت فولاد مبارکه، پایان نامه کارشناسی ارشد.
باقری (1385)، مفاهیم مبهم بهره‌وری و عملکرد، مقالات تهران.
سلطانی، ایرج (1384)، بهره‌وری منابع انسانی، چاپ دوم، اصفهان: انتشارات ارکان.
ابطحی،ح و عابسی،س(1386).توان‌مندسازی کارکنان؛تهران:موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
بلانچارد،ک وجانسون،ا (1387).مدیر یک دقیقه ای؛ (ص ابراهیمی،مترجم) تهران: دایره.
فریدونیان(1388)، نقش عوامل موثر بر بهره‌وری شرکت تولیدی نیروگاه گازی خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد.
مزید آبادی فراهانی،امیرحسین(1383).کاربرد فن آوری اطلاعات بر توان‌مندسازی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم.
موغلی، ع و عزیزی، ع (1387).مدیریت بهره‌وری منابع انسانی؛فارس:پیام نور استان فارس.
سکندری، م.(1383). طراحی الگوی سیستمی توان‌مند سازی مدیران. فصل­نامه مدرس علوم انسانی.8(2).
رهنورد، فوحسینی،ن.(1387).عوامل موثر بر توان‌مندسازی زنان؛ پژوهش زنان، 6(1).
صالحی زاده، س. (1387). توان‌مندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی؛ مجموعه مقالات همایش راه­کارهای اصلاحی نظام اداری،3(2).
نادری، ن، جمشیدیان، ع و سلیمی، ق. (1386).توان‌مندسازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان). پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی، 7(27).
Kohlbacher Markus & Gruenwald Stefan (2011). Process ownership, process performance measurement and firm performance, Journal of Productivity.
Mhamdia Amel Ben Hadj Salem (2013), Performance measurement practices in software ecosystem, Journal of Productivity.
Waal André de & Kourtit Karima (2013), Performance measurement and management in practice: Advantages, disadvantages and reasons for use, Journal of Productivity.
Björklund Maria & Forslund Helena(2013),The purpose and focus of environmental performance measurement systems in logistics, Journal of Productivity.
Ferreira Pedro Gustavo Siqueira & Lima Edson Pinheiro de (2012), Developing a methodology for assessing virtual teams' performance perception, Journal of Productivity.
Halkos Georgeand Bousinakis Dimitrios(2010), The effect of stress and satisfaction on productivity, Journal of Productivity.
Badescu, Mariela (2009), The impact of information technologies on firm productivity: Empirical evidence from spain, technovation 29.
Stavrositu, C. (2007). Technologies of Psychological Empowerment: The Role of Agency and Community in Blogging, Vol 29, No.6.
Antony Jiju & Cullen Donna (2012), Lean Six Sigma for higher education institutions (HEIs): Challenges, barriers, success factors, tools/techniques, Journal of Productivity.