تاریخچه و مفهوم شورا در ایران و برخی کشورهای جهان

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس شورای اسلامی شهر شیراز

3 عضو شورای اسلامی شهر شیراز و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شیراز

4 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه بهشتی

5 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مهم‌ترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می­ گیرند شوراها هستند، که می ­توان آن را به عنوان یک نهاد بینابین در نظر گرفت، چراکه از یک طرف یک پای در حکومت و از طرفی پای دیگر در جامعه مدنی دارد. شورا محل جمع‌بندی هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسر جان بخشیده­ اند. واژه انگلیسی (Council) به معنای شورا دقیقا از واژه لاتین Consilium مشتق شده است و به معنای ارگانی است انتخابی یا انتصابی برای انجام وظیفه مشخص، و در قالب و ظرفیت مشورتی، قانون­گذاری اداری و به عنوان رکنی از ارکان اداره شهر، محدوده مشخص، منطقه و حتی کل کشور (در قالب مجلس محلی) می­باشد. این پژوهش به بررسی شورا در ایران و برخی کشورهای جهان از جمله سوئد، آلمان، مالزی، انگلستان و ژاپن به روش تاریخی می پردازد، شورا در ایران علاوه بر این­که در آن آموزه­ های اسلام آمده است از بعد حقوقی، سیاسی و مدیریتی تعریف شده است اما در کشورهای دیگر؛ از ابتدای امر تعاریفی متفاوتی در دوره قرون وسطی و سرمایه‌داری شده است؛ لاجرم این پژوهش توانسته، نگاه کاملی به شورا چه در ایران و چه در جهان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 
 پیران، پرویز. (1381). « شورا و انجمن­ های شورا یاوری، ضرورت ملی و بسترهای جهانی ». مجله ایران شورا. ش1.انتشارات شهرداری‌ها، چاپ اول. تهران.
قاضی، ابوالفضل. (1375). حقوق اساسی و نهادهای اساسی. جلد اول؛ چاپ ششم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
چوپانی، محمد(1382)، شورای شهر و روستا در کانادا,مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
همدمی مقدم، یلدا.( 1386).مدیریت روستایی در ایران. پایانه کارشناسی ارشد. تربیت مدرس
 تیموری،کاوه. (1386). مروری بر یکصد پیام شورایی. انتشارت نوآوران.
علوی تبار، علیرضا. (1378). تدوین الگوی مشارکت شهروندان در امور شهرها. تهران: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.
 خوئینی، غفور. (1385)؛ شکوه اردیبهشت؛ شورای اسلامی تهران
 آیت الهی، علی رضا. (1377). شوراهای کشوری و آمایش شهر و روستا.
 علوی تبار، علیرضا. (1379). مشارکت در اداره امور شهرها. چاپ اول انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور
 کشاورزی، حشمت. (1388). ارزیابی نقش شورای شهر در نظام اجرایی کشور (نمونه موردی شورای شهر شیراز)، به راهنمایی دکتر زهرا احمدی پور، تربیت مدرس.
http//www.city moyor.com
 Global form on local governmence, (1996)