ساماندهی کالبدی و فضایی بافت فرهنگی و تاریخی شهر شیراز بر مبنای مفهوم پایداری (مطالعه موردی محورحافظ)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد ترافیک سازمان حمل‌ونقل وترافیک شهرداری شیراز

3 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری شیراز

چکیده

 
در طی دهه‌های اخیر، در نتیجة زیاد شدن مشکل‌های شهری، مثل آلودگی محیط زیست، مشکل‌های ترافیکی و تخریب فضاهای تاریخی و فرهنگی، بازیابی و توسعه فضاهای پیاده‌ در دنیا به یکی از محورهای برنامه­ریزی و طراحی شهری بدل شده است که از آن به‌عنوان جنبش پیاده‌گستری یاد می‌شود. شیراز نیز با توجه به وسعت و جمعیت خود با مشکل‌های مشابهی روبه‌رو است که تغییر نگرش به سمت افزایش طراحی فضاهایی با قابلیت پیاده در کنار پیاده راه‌سازی برخی محورهای عبوری در سطح شهر می‌تواند گامی مؤثر در راستای دستیابی به اهداف توسعة پایدار باشد. محور حافظ را به نوعی می‌توان قدیمی‌ترین محور عبوری شهر شیراز دانست که از این جهت پتانسیل تبدیل به یک فضای شهری پیاده-محور را دارد. بدین منظور در پژوهش حاضر امکان‌سنجی احداث و بهره‌برداری از پیاده‌راه محور حافظ مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش، از تکنیک SWOT بر مبنای مفهوم پایداری و با رویکرد پیاده‌محور به ویژه باتوجه به نقش گردشگری محدوده استفاده گردیده است و در نهایت راه‌کارهایی نتیجه‌بخش از جدول SWOT در قالب ابعاد چهارگانه مکان پایدار که شامل چهار مؤلفة کالبد، فعالیت، تصورها(معنا) و اکوسیستم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. الف. فارسی

  1. عربشاهی، ز. (1384). سابقه نوسازی و بهسازی بافت قدیم شهری در ایران و اروپا. مجله شهرداری­ها، شماره49.
  2. گلکار، ک. (1379). مولفه­های سازنده کیفیت طراحی شهری. نشریه علمی پژوهشی صفه، شماره 32.
  3. مرکز آمار ایران. (1385). سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، استان فارس، بخش جمعیت.
  4. معینی، م. (1385). افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27.
  5. مهندسین مشاور پرداراز. (1388). گزارش بازنگری طرح تفصیلی منطقه تاریخی و فرهنگی شهر شیراز، شهرداری شیراز، معاونت شهرسازی و معماری.
  6. مهندسین مشاور شهر و خانه. (1388). گزارش بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز، شهرداری شیراز، معاونت شهرسازی و معماری.
  7. مهندسین مشاور فربوم شهر پارس (1392). گزراش ساماندهی کالبدی بافت محور قرآن، شهرداری شیراز، معاونت شهرسازی و معماری.

  ب. انگلیسی

  8. Appleyard, Donald. (1987). Public Streets for Public Use. Edited by Anne Vernez Moudon, Columbia university press, NewYork.

  9. Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: Architectural Press.

  10. Humphrey, A. (2010). The originesof the SWOT analysis model. http://www.businessballs.com/swotanalysisfreetemplate.htm.

  11. Jacobs, A & D. Appleyard. (1987). Toward an Urban Design Manifesto. JAPA, 53(1): 112-120.

  12. Lynch, K. (1981). A Theory of Good City Form, Cambridge, Mass: MIT Press.