رابطه تاب‌آوری و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شهرداری شیراز

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

چکیده

عوامل روان­شناختی مثبت در محیط کار، موجب افزایش نگرش‌های شغلی چون تعهد سازمانی و پیامدهای کاری چون رضایت و عملکرد شغلی کارکنان می‌شود. از این رو با توجه به موثر بودن عامل فرهنگ به نظر می‌رسد آزمون چنین روابطی در فضای سازمان‌های ایران ضروری به نظر می‌رسد. هدف این تحقیق بررسی رابطه تاب آوری و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی می‌باشد. نمونه تحقیق طبق جدول گرجسی و مورگان اصلاح شده شامل 110 نفر از کارکنان مناطق نه گانه شهرداری شیراز می‌باشد. جهت جمع آوری داده از پرسش‌نامه‌های کانر ودیویدسون (2003)، پرسش‌نامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر (1997) و پرسش‌نامه ارزیابی عملکرد پاترسون(1990) استفاده شده است و جهت تحلیل داده از روش تحلیل ماده و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که تاب آوری پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای عملکرد شغلی است. تعهد سازمانی و ابعاد آن پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای عملکرد شغلی است. اما در میان ابعاد تعهد سازمانی، تنها بعد عاطفی تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی موثر است. همچنین از میان ابعاد تعهد سازمانی و تاب آوری، تاب آوری پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد شغلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


اسفندیاری، فروزان. (1382). رابطه تعهد سازمانی با تمایل به ماندن در شغل و عملکرد شغلی در هنر آموزان شهرستان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی، یزد.
ارشدی، ن. و شکر شکن،ح. (1386). بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض وابهام نقش با عملکرد و خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب-منطقه اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(1و2)، 129-148.
اعرابی، م. (1374). رفتار سازمانی. تهران. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.
اسپکتور، مایل. (1387). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه شهناز محمدی، تهران، نشر ارسباران.
اله دادی، ا. (1382). تعهد سازمانی. مدیریت، شماره78، 24-26.
الوانی،س.م.(1384).مدیریت عمومی.چاپ 24، نشر نی.
باقری، م. تولایی،ا. (1389). بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان‌ها. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 30، 73-96.
توکلی، ز. عابدی، م. صالح نیا، م. (1388). بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی بر تعهد سازمانی. چشم انداز مدیریت، شماره103، 105-124.
تیرگیر، ه.( 1379). بررسی رابطه بین خود پنداری مدیران و عملکرد آنها در مقطع متوسطه استان چهارمحال وبختیاری. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
ثناگو، ا. نیکروش، م. دباغی، ف. (1383). بررسی مفهوم تعهد سازمانی از نظر اعضای هیئت علمی ‌پرستاری و مامایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره 13، 52-83.
 حسن پور، م. (1388). رابطه توانمندسازی و تعهد سازمانی در مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره1، شماره2، 119-132.
 حسینی، م. مهدی زاده اشرفی، ع. (1389). شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی.  مجله مدیریت، شماره 18، 9-16.
 خلعت­بری، ج.و بهاری، ص. (1389). ارتباط بین تاب آوری و رضایت از زندگی. فصل­نامه روان‌شناسی تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال اول، شماره 2، 83-90.
 دیویس، ک.و نیواستورم، ج. (1370). رفتار انسانی در کار ( رفتار سازمانی). ترجمه محمد علی طوسی. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
 رابینز، اس. بی. (1378). مبانی رفتار سازمان(پارساییان،ع .واعرابی،س.م.). تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی (1997)
 راهداری شمالی، ا. (1390). رابطه­ی رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان رسمی ‌علوم پزشکی شیراز (ساختمان مرکزی)، دانشگاه پیام نور، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.
Allen, N. j. & Meyer, P. (1990). Affective, Continuance And normative commitment to the organization: An examination of Construct validity. Journal of vocational behavior. Vol 63, 252-276.
Conner, KM & Davidson, JRT. (2003). Development of a new scale: The Conner Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety. 18, 76-82.
Demiray, E & Curabay, S. 2008.Organizational Commitment of Anadola University Open Education Faculty Students. International Journal of Social science. Vol 3. Issue 2.
Dessler, G. (1980). Human behavior, improving performanceat work prentice. Hall inc.
Luthans, F. (2002). Positive Organizational Behavior: Developing and Managing physiological strengths. Academy management executives. 16, 57-72.
Luthans, F & Yousef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of management. 33,321-349
Meyer, J. P. Aleen, N. J. & Smiths, C. A. (1993). Commitment to organizational and occupations; Extention and test of a three component counceptualization. Journal of Applaid Psychology. 78, 538-551.
Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human Resource Management Review. Vol 11. Issue 3.
Motowidlo, J. S. (2003). Job performance. Hand book of psychology. Indastrial and organizational psychology. 12, 39-550.
Mowday, R. T. Steers, R. M & Porter, L. (1997). The measurement of organizational commitment. Journal of vocational behavior. Vol 14.
Olsson, C. A , Bond , L. , Burns, J. M , Ve lla- Brodrick, D. A., & sawger, S.M. (2003). Addable cent resilience: A concept analysis. Journal of adobe cent, 26, 1-11.
Oxford advanced learners dictionary of current english. (2003). Sixth edition, Edited by Sally Wehmeier, Oxford university press.
Randor, Z. Barnez, D. (2007). Historical analysis of performance mesurem ent and management in operations management. International jornal of performance and prodactivity management. 384-396, 56-50.
Roobins, A. (1998). Organizational behavior. Th, Ed. Prentice-Hall Inc.
Rogelberg, G. S. (2007). Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology, New Delhi. 1st ed. London.
Persily, C., wu, Y., larrabee, J., simoni, P., Johnston, P., May cisc hak, T., Mott, C. & G ladden, S. (2010). In fluence of stress Resiliency on RN Job Sates faction and Intention Sunlighting. Western Journal of Nursing Research, 32(1) ,81-102.
Pepe, J. (2011). The Relation ship of Principal Resiliency to Job sates faction and commitment: An Exploratory study of public school principals in Florida. A Dissertation presented In partial Fulfillment of the Requirements For The Degree Doctor of Educational psychology, University of South Florida.
Sutherland, M. (2010). An examination of ethical Leadership and Organizational.