ارایة شبکة پیشنهادی دوچرخه‌سواری برای شهر شیراز براساس الگوهای حمل‌ونقلی با استفاده از نرم افزار کلان‌نگر Emme2

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد ترافیک سازمان حمل‌ونقل وترافیک شهرداری شیراز

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4 کارشناس ارشد ترافیک سازمان حمل‌ونقل وترافیک شهرداری شیراز

5 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی

6 مدیرعامل سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری شیراز

چکیده

امروزه با افزایش اهمیت حمل‌ونقل سبز و مباحثی هم‌چون توسعة پایدار، استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله‌ای مناسب جهت جابه‌جایی ساکنان شهرها بیش از پیش اهمیت یافته است و روزبه روز بر آن تأکید بیش‌تری می‌شود. در پژوهش‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهری، بررسی‌های طراحی مسیر دوچرخه در کنار طراحی مسیرهای ماشین‌رو انجام می­گیرد. در شرایطی‌که هدف، طراحی مسیرهای دوچرخه‌سواری برای شبکة حمل‌ونقل موجود، باشد ضروری است که برخی ویژگی‌های مهم و مؤثر در انتخاب مسیرهای دوچرخه‌سواری بررسی شود و مسیرهای بالقوة دوچرخه‌سواری شناسایی شوند. از عوامل مؤثر در انتخاب دوچرخه به‌عنوان وسیلة حمل‌ونقل می‌توان به شرایط سنی، شغل، مالکیت دوچرخه، زمان سفر و متوسط طول سفر اشاره نمود. در این مقاله سعی شده است تا نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در خصوص طراحی علمی و کاربردی شبکة دوچرخه‌سواری بر اساس عوامل مؤثر در انتخاب دوچرخه برای شهر شیراز ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. الف. فارسی

  1. آئین نامه طراحی راه‌های شهری. (1375). راهنمای برنامه ریزی و طرح مسیرهای دوچرخه، وزارت مسکن و شهرسازی. بخش11.
  2. خادم الحسینی، ا. (1389). بررسی راهکار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در بافت تاریخی شهر شیراز. فصلنامه جغرافیایی آمایش، 8: 1-25.
  3. کنف لاخور، ه. (1381). اصول برنامه ریزی تردد پیاده و دوچرخه. انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه دکتر فریدون قریب.
  4. مرکز مطالعات و تحقیقات حمل‌ونقل (ممتحن). (1379). مطالعات جامع حمل و نقل شیراز- نتایج آمارگیری مبدا- مقصد ساکنین. دانشگاه صنعتی شریف، گزارش 13-79.
  5. مرکز مطالعات و تحقیقات حمل‌ونقل (ممتحن). (1380). مطالعات جامع حمل و نقل شیراز- برآورد جمعیت و اشتغال تا سال 1400. دانشگاه صنعتی شریف، گزارش 01-80.
  6. مرکز مطالعات و تحقیقات حمل‌ونقل (ممتحن). (1379). مطالعات جامع حمل و نقل شیراز- شبکه خیابانی شهر شیراز. دانشگاه صنعتی شریف، گزارش 06-79.
  7. وردی زاده، پ. (1383). چالش های مدیریت حمل ونقل شهری در تهران. نشریه راهبرد، 33: 100-110.

  ب. انگلیسی

  1. Aleebrahim, P. (2003). Presenting a Comprehensive Process for Development of Cycling in Cities, Thesis  for of Master of Science in Urban Planning, Supervisor Abdolreza  Sheikholislami, LUST, Faculty of Architecture, Iran, Tehran
  2. MCC Lintock, Hugh. (1992). Bicycle and city traffic in London. Belhaven Press, London 1999, Hlasted Press, John Wiley and sons, New York.
  3. Replogle, M. (1992). Bicycle  and  Pedestrian  Policies  and  Programs  in  Asia,  Australia and new Zealand, US Dept. of transportation, Washington.