نیازسنجی توسعه فضاهای فرهنگی شهر شیراز

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علمی- کاربردی اسـتان فارس

2 مـدیر آموزش قطارشهری و حومه

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

شهر پدیده ای انسانی است و انسان­ها هستند که در آن و با آن زندگی می­ کنند، آن را می­ سازند، و از آن اثر می­ پذیرند. در مباحث اخیر توسعه نیز تأکید اصلی بر انسان و قابلیت­ ها و نیازهای آن است. یکی از نیازهای اساسی در جوامع شهری نیازهای فرهنگی است. چرا که همگام با توسعه و پیشرفت شهرها در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت توجه به نیازهای گذران اوقات فراغت شهروندان بیشتر احساس می­ گردد. هدف اصلی در این تحقیق نیازسنجی توسعه فضاهای فرهنگی شهر شیراز است. این پژوهش به صورت پیمایش و در مورد 400 نفر از افراد 11-60 ساله شهر شیراز با استفاده از نمونه گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای انجام شده است. پرسش‌نامه، ابزار پژوهش بوده و از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گیری شد. براساس یافته‌ها تمامی گروه‌های سنی نیازهای ورزشی و تفریحی را جزء اولویت­ های اول خود عنوان کرده­اند. همچنین نیازهای ورزشی و تفریحی دو اولویت اول تمامی گروه‌های سنی بوده است. در ارتباط با جنسیت، اولویت اول مردان نیازهای ورزشی و سپس نیازهای تفریحی می­ باشد. اما اولویت اول زنان نیازهای تفریحی و سپس نیازهای ورزشی می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


اسفندیاری، فریبا و غفاری، عطا(1393) کاربرد مدل TOPSIS در فرایند تحلیل توان‌های محیطی برای توسعه‌ی شهری، جغرافیا و توسعه، شماره 34.
پیرموره، ژان (1373) فضاهای شهری ، ترجمه حسین رضایی، شهرداری تهران.
پورموسوی، موسی، (1390) مشارکت شهروندان و برنامه‌های اوقات فراغت، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ.
تقوایی، مسعود و قائدرحمتی، صفر(1385) تحلیل شاخص­ های فرهنگی استان­های کشور، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ­ای، شماره هفتم.
تودارو، مایکل (1367) توسعه اقتصادی در جهان سوم (جلد اول)، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
رفیع پور، فرامرز(1364) جامعه روستایی و نیازهای آن. تهران: شرکت سهامی انتشار.
سعیدنیا، احمد(1382) فضاهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری کشور.
علی ­اکبری، اسماعیل و همکاران(1392) بررسی روش شناسی طرح‌های توسعه شهری در ایران، جغرافیا، سال یازدهم، شماره 37.
گیدنز، آنتونی (1386) جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشرنی.
مالکی، علیرضا(1388) رابطه نظام ارزشی و اوقات فراغت در بین جوانان شهرستان دشت آزادگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
مرادی، علیرضا(1386) نیاز سنجی توسعه فضای فرهنگی شهروندان نجف آباد در سال 1387، پایان ­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان.
نعمتی، داریوش(1387) بررسی نظرات شهروندان تهرانی در خصوص فعالیت­ های اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران، تهران: دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری.
یونسکو(1376) بعد فرهنگی توسعه، به سوی یک رهیافت علمی. ترجمه تیمور محمدی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.
Cultuer, Blayne. (1990). Where Does The Free Time Go? American Demographics. 36-36.
Revier, Rebeccu (1996). “Introduction: Setting the Stage”, in Needs Assesment: A Creative and Practical Guide for Social Scientists. Washington D.C: Taylor & Francis.
Rochon, T.R. (1998). Culture Moves: Ideas, Activism and Changing Values. Princeton University Press.
Torkildsen, George (1999), leisure and recreation management, London, spon press.
Varbanova, L. (2007). Our Creative Cities Online. In. B. Cvjeticanin (Ed.). Cultural Transitions in Southeastern Europe: The Creative City: Crossing Visions and New Realities in the Region. UNESCO Press.