مدل سازی دوبعدی پراکنش کلروفیل در زمین‌های کلان‌شهر شیراز با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 7

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم خاک شهرداری شیراز

چکیده

به منظور مدل‌سازی پراکنش کلروفیل در سطح شهر شیراز، از بازتاب طیفی ثبت شده توسّط سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 استفاده شد. در مرحله نخست، پس از تصحیحات و پردازش‌های اوّلیه تصویر، شامل تصحیحات رادیومتریک و هندسی، با استفاده از فاکتور شاخص بهینه (OIF) بهترین تصویر کاذب رنگی منطقه با ترکیب باندی741 RGB= جهت مطالعات میدانی تهیّه شد. سپس با انجام مطالعات میدانی، با توجّه به تصویر رنگی کاذب، به‌طور تصادفی 63 موقعیت در سطح شهر شیراز انتخاب شد. در هر موقعیت، حضور یا عدم حضور پوشش گیاهی سبز، ثبت شد و موقعیّت جغرافیایی آنها  بوسیله یک دستگاه GPS و نوت بوک جهت تعیین نقاط تعلیمی در فرآیند سنجش از دور، برداشت شد. در نهایت، با مقایسه 3 الگوریتم طبقه بندی نظارت شده، مشخص شد که الگوریتم Maximum likelihood بهترین روش جهت تشخیص و تفکیک کلروفیل از سایر عوارض شهری می‌باشد و بوسیله آن نقشه نهایی پراکنش کلروفیل زمین­های کلان‌شهر شیراز به عنوان مدلی دوبعدی از چگونگی گسترش کلروفیل تولید شد.

کلیدواژه‌ها


ارزانی، ح.، کینگ، گ. و فرستر، ب. 1376. کاربرد اطّلاعات رقومی ماهواره لندست تی ام در تخمین تولید و پوشش گیاهی، مجله منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، جلد 50 (1)، ص: 21-3.
حسینی، س. ز. 1381. بررسی قابلیّت داده‌های ماهواره‌ای لندست ETM+ جهت تهیّه نقشه کاربری اراضی ( مطالعه موردی: استان مازندران- منطقه چمستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد مرتع­داری، دانشگاه تهران.
درویش صفت، ع. ا. و زارع، ع. 1377. بررسی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای جهت تهیه نقشه پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی در منطقه قائن)، مجله منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، جلد 51 (2)، ص: 45-39.
علوی ­پناه، ک.، 1382. کاربرد سنجش از دور در علوم زمین، چاپ اوّل، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
موسوی، س. ع.، م. فرح پور، م.شکری، ک. سلیمانی و م. گودرزی،1385. بررسی روند تغییرات انبوهی پوشش گیاهی در قسمتی از حوزه سدّ لار در یک دوره 25 ساله با استفاده تلفیقی از GIS و RS. فصل­نامه علمی – پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد13 (3)، ص: 200-186.
نجفی دیسفانی، م.، 1375. پردازش کامپیوتری تصاویر ماهواره ای، چاپ اوّل، انتشارات سمت، تهران.
Dymond, R.J., Paj,M.J. & Brown,L.J. 1996. Larg Area Vegetatin Mapping in the Gisborn District New Zealand-from Landsat TM, Int. J. of Remote Sensing, 17(2): 263-275.
Kobayashi, H., R. Suzuki, S. Kobayashi. 2007. Reflectance Seasonality and its Relation to the Canopy Leaf Area Index in an Eastern Siberian Larch Forest. Multi-Satellite Data and Radiative Transfer Analysis. Remote Sens Environ. 106: 238–252.