بررسی نقش توانمندسازی شغلی در میزان بهره‌وری کارکنان در شهرداری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

2 مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز

3 کارشناس شهرسازی

4 کارشناس ارشد علوم سیاسی

5 معاون اداره‌کل بازرسی شهرداری شیراز

6 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

7 کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل بازرسی شهرداری شیراز

چکیده

این تحقیق به بررسی نقش استقلال و اختیارات کاری (با استفاده از توانمندسازی) در افزایش بهره‌ وری در شهرداری شیراز پرداخته شده است و دیدگاه کارکنان، مدیران و کارشناسان شهرداری‌های شیراز با استفاده از پرسشنامه‌های توانمندسازی و بهره‌ وری موردسنجش قرار گرفت. روش تحقیق، از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری، همه کارکنان شهرداری‌های شیراز می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 138 نفر تعیین شد. در این تحقیق جهت بررسی بهره‌وری از ترکیب پرسشنامه هرسی و گلدسمیت[1] (2006) و پرسشنامه ریکا آنتی کاین و آنتی لئونکویست[2] (2004) و برای سنجش توانمندسازی از پرسشنامه مزید آبادی فراهانی (1383) استفاده شد. و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که استقلال و اختیارات کاری کارکنان باعث افزایش بهره‌ وری در شهرداری‌های شیراز شده است[1]. Heresy & Goldsmith


[2]. Rikka Antikainen & Anti Lonnqvist 

کلیدواژه‌ها


 
الف. فارسی
ابطحی، سیدحسین و سعید عابسی. (1386). توانمندسازی کارکنان. تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
اسکندری، مجتبی. (1383). «طراحی الگوی سیستمی توانمند‌سازی مدیران». فصلنامه مدرس علوم انسانی.8(2).
باقری، افسانه. (1391). مفاهیم مبهم بهره‌وری و عملکرد. الکترونیکی مدیریت بهره‌وری، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، 46-41
بلانچارد، کنت و اسپنسر، جانسون. (1387). مدیر یک‌دقیقه‌ای. ترجمه ص ابراهیمی، تهران: دایره.
رهنورد، فرج‌الله و نسرین حسینی. (1387). «عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان» پژوهش زنان، 6(1).
سلطانی، ایرج. (1384). بهره‌وری منابع انسانی. چاپ دوم، اصفهان: انتشارات ارکان.
صالحی زاده، سعید. (1387). توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی. مجموعه ‌مقالات همایش راهکارهای اصلاحی نظام اداری، 3 (2).
عسکری. مصطفی. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در شرکت فولاد مبارکه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
فریدونیان. مریم. (1391). نقش عوامل مؤثر بر بهره‌وری شرکت تولیدی نیروگاه گازی خراسان. کتاب الکترونیکی مدیریت بهره‌وری، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، 41-20.
مزید آبادی فراهانی، امیرحسین. (1383). کاربرد فن‌آوری اطلاعات بر توانمندسازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
موغلی، علیرضا و علیرضا عزیزی. (1387). مدیریت بهره‌وری منابع انسانی. شیراز: پیام نور استان فارس.
نادری، ناهید، عبدالرسول جمشیدیان و دیگران. (1386). توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت، مطالعه‌ی موردی شرکت پالایش نفت اصفهان. پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، 7(27).
ب. انگلیسی
Antony, J., Krishan, N., Cullen, D., & Kumar, M. (2012). Lean Six Sigma for higher education institutions (HEIs) Challenges, barriers, success factors, tools/techniques. International Journal of Productivity and Performance Management, 61(8), 940-948.
Badescu, M., & Garcés-Ayerbe, C. (2009). The impact of information technologies on firm productivity: Empirical evidence from Spain.Technovation, 29(2), 122-129.
Bernolak، I. (1997). “Effective measurement and successful elements of company productivity: the basis of competitiveness and world prosperity,” International Journal of Production Economics 52:203-213.
Björklund, M., & Forslund, H. (2013). The purpose and focus of environmental performance measurement systems in logistics. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(3), 230-249.
Carroll, M. A. (1994). Empowerment theory: Philosophical and practical difficulties. Canadian Psychology, 35. 376-381.
Chadiha، Letha .A&et al. (2004). "Empowering African American Women InformalCaregivers : A Literature synthesis and practice strategies" . Social work Vol.49,p.97-108.
Ferreira, Pedro Gustavo Siqueira &  Lima, Edson Pinheiro de. (2012). " Developing a methodology for assessing virtual teams' performance perception". International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 61, p.710 - 729
Halkos،  George and Bousinakis،  Dimitrios. (2010). "The effect of stress and satisfaction on productivity". International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.5, p.415 – 431.
Houser, K. W., Tiller, D. K., Bernecker, C. A., & Mistrick, R. G. (2002). The subjective response to linear fluorescent direct/indirect lighting systems. Lighting Research and Technology, 34(3), 243-264
Kohlbacher, M., & Gruenwald, S. (2011). Process ownership, process performance measurement and firm performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 60(7), 709-720.
Lee, J. A., & Hudson, R. (1996). The empowerment approach to social work practice. Social work treatment: Interlocking theoretical approaches, 4, 218-249.
Mhamdia،  Amel Ben Hadj Salem. (2013). Performance measurement practices in software ecosystem. The international journal of productivity and performance management, Vol.62, p.514-533.
Stavrositu, C. (2007). Technologies of Psychological Empowerment : The Role of Agency and Community in Blogging, Vol29.No.6.
Uyterlinde، M.A. et.al. (1999). "Integrated Evaluation of Energy Conservation". National Report for the Netherlands, Energy Research Center of the Netherlands, Report No. ECNC-99-005.
Waal, André de & Kourtit, Karima. (2013). Performance measurement and management in practice: Advantages, disadvantages and reasons for use. The international journal of productivity and performance management, Vol. 62, p. 446-473.