بررسی روش‌های نگهداری از پوشش بتنی کانال‌های انتقال آب

نویسندگان

1 مدیر عمرانی حوزه‌ی معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

2 دانشجوی دکتری عمران دانشگاه بوعلی سینا و کارشناس‌ارشد معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون آب در جهان و همچنین نقش اساسی کانال‌ها در انتقال آب، انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه دربارۀ کانال‌های انتقال آب می‏ تواند در جلوگیری از هدررفتن آب و به‌وجودآمدن خرابی‌های ناشی از نشت آب، بسیار تأثیرگذار باشد. پوشش کانال‌های آبیاری یکی از روش‌های بسیار مؤثر در جلوگیری از تلفات آب و فرسایش خاک است. با اجرای مناسب پوشش کانال‌های انتقال آب و نگهداری به‌موقع از آن‌ها می‌توان از هدر رفتن آب و فرسایش خاک جلوگیری کرد. رایج‌ترین پوشش برای کانال‌های انتقال آب بتن است که معمولاً با ضخامت 8 تا 15 سانتی‌متر اجرا می‌شود. در این مقاله به بررسی نقاط ضعف و عوامل خرابی در پوشش بتنی کانال‌های انتقال آب و روش‌های نگهداری پیشگیرانه و تعمیراتی دربارۀ این‌گونه کانال‌ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


قربانی، فرهاد و علی روشنفکر. (1385). «ارزیابی پوشش‌های بتنی و ژئوسنتتیکی در کانال‌ها»، همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، اهواز.
مستوفی نژاد، داود. (1385)، تکنولوژی و طرح اختلاط بتن. تهران: انتشارات ارکان دانش.
ب. انگلیسی
“Canal Lining with Geosynthetics”, (2006). Geosynthetic Material Association Educational Series (www.gmanow.com).
Montanes, J. L. (2006). “Hydraulic Canals Design, Construction, Regulation and Maintenance”, Taylor & Francis.
Sarsby, R. W. (2007). “Geosynthetics in Civil Engineering”, Woodhead Publishing Limited.