ارائه مدل ارزیابی و مدیریت پسماند، جهت به حداقل رساندن چالش‌های زیست محیطی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد واحد یاسوج

2 استادیار دانشکده عمران دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد واحد بروجرد و شهردار منطقه 10 شیراز

چکیده

قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی که عموماً بی‌خطر بودند استفاده می‌شد. پس از اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات جهش بزرگی در صنایع اتفاق افتاده و اختراعات بزرگ در سراسر دنیا باعث پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن افزایش خطرها شده است. صنعت همانند یک شمشیر دو لبه است که اگر چالش‌هایی که به همراه دارد را همانند آلودگی‌های زیست محیطی  شناسایی و مدیریت نکنیم ویرانگر می‌شود. صنایع علاوه بر ایجاد آلودگی‌های آب، خاک و هوا، در بعضی از موارد سبب انتشار آلاینده‌های پیش‌بینی نشده مثل مواد سرطان‌زا و سمی در محیط می‌شوند. بنابراین با دوری از خطرات موجود، تشکیل یک شبکه صحیح ارزیابی و مدیریتی (HSE) ضروری است. در این پژوهش بعد از ارزیابی و طبقه‌بندی پسماندهای صنعتی و خطرناک، راه کارهای مدیریتی و نیز پیش‌بینی نیروهای انسانی لازم و هزینه‌ها با استناد به مدارک و با تکیه بر تجارب کشورهای پیشرفته ارائه شده است. تا بتوان با مدیریتی مبتنی بر شناخت و آگاهی، خطرات موجود زیست محیطی را کاهش و چالش‌ها و پیامدها را به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها


عبدلی، محمدعلی – مدیریت مواد زائد جامد شهری، دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان، جلد اول – مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری انتشارات – سازمان شهرداری‌های کشور، 1379.
عبدلی، محمدعلی، دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان، تدوین شیوه‌های مناسب دفن بهداشتی و تهیه کمپوست – مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، 1380.
عبدلی، محمدعلی – طرح بازیافت و دفع مواد زائد جامد شهری، مدیریت دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهری در ایران، جلد دوم – مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، 1379.
قوامی، عبدالله و شاهمرادی، بهزاد. بررسی مشکلات طراحی، اجرا و بهره‌برداری از تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی در ایران – مقاله
عمرانی، قاسمعلی مدیریت مواد زائد جامد – جلد دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
مجلسی، منیره – مدیریت مواد زائد جامد – انتشارات سازمان بازیافت شهرداری تهران، 1370.
Kermer f.and Fradkinl. 1978; Recoverable Material Energy from Industrial Waste Streams; AWWA. New York.