بررسی موانع و راه کارهای ارتقاء شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی

نویسندگان

1 رئیس گـروه پژوهش شــهرداری شـیراز

2 کارشـناسی ارشـدمدیریت صنعتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

4 کارشناس گروه پژوهش شهرداری شیراز

چکیده

نهادهای اجتماعی، نقش مهمی در جامعه مدنی دارند و در عرصه خدمات­ رسانی به مردم پیشگام و در عین حال  مشارکت ­جو و تجربه­ گرا هستند. یکی از ارکان اساسی مدیریت شهری یعنی شهرداری­ها، برای اجرای مناسب اهداف و برنامه‌های پذیرفته شده خود و جلب رضایت بیش‌تر شهروندان همواره با مشکلات اساسی ناشی از تحولات شتابان و پردامنه درونی و بیرونی در تامین نیازهای متنوع اقشار مختلف جامعه مواجه هستند و برای حل آن‌ها نخست، نیازمند مدیریت کارآمد و پویایی بوده که توان تنظیم و کنترل سازمان خود را در چنین محیطی داشته باشد. مدیریت کارآمد و پویا در شهرداری­ها زمانی اتفاق خواهد افتاد که این سازمان به عضوی جدایی‌ناپذیر از پیکر نظام اجتماعی کل نهادینه شود. این امر از طریق تغییر کارکردهای سنتی شهرداری­ها و سوق دادن آن‌ها به سوی یک نهاد اجتماعی محقق می­ شود. در این مقاله نیز شناخت چالش­ها و موانع پیش روی شهرداری­ها و راهکارهای ارتقاء آ‌ن‌ها به یک نهاد اجتماعی مورد بررسی عمیق قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


ابوذری، پانته ­آ. حق­ پناه، یعقوب. (1390). بررسی نقش فناوری نوین اطلاعات در مدیریت و توسعه پایدار شهری. (ص. 529-554). جلد دوم. تهران: تیسا.
ایمانی جاجرمی. حسین. (1390). امکان یا امتناع تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی: توجه به راهکارهای همکاری و شراکت با سازمان­های داوطلبانه. (ص. 101-73). جلد دوم. تهران: تیسا.
بوچانی. محمدحسین. (1390). واکاوی موانع ساختاری و سیاسی تغییر نقش شهرداری­ از سازمانی خدماتی به نهادی خدماتی-اجتماعی. (ص. 269-308). جلد اول. تهران: تیسا.
بوچانی. محمدحسین. (1390). موانع ساختاری و سیاسی تغییر نقش شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی خدماتی – اجتماعی. مطالعات مدیریت شهری. دوره 3. شماره 8: 27-42.
بیرو، آلن. (1370). دایره المعارف علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات اطلاعات.
پانتام، رابرت. (1377). دموکراسی و سنت­های مدنی، ترجمه محمدتقی دل‌فروز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور.
پورجعفر، محمدرضا. (1390). بررسی تاثیر منابع مالی پایدار در تبدیل شهرداری به نهاد اجتماعی. (ص. 611-662). جلد سوم. تهران: تیسا.
پورخیزی. علی، میره. محمد. (1390).راهبردهای جلب مشارکت شهروندان در حرکت به سمت شکل‌ گیری نهاد اجتماعی شهری. (ص. 166-123). جلد اول. تهران: تیسا.
حاجیانی. ابراهیم. (1390). موانع سیاسی تغییر وضعیت شهرداری به نهاد اجتماعی. (ص. 188-173). جلد دوم. تهران: تیسا.
حسینی، علی. دلبری، شیوا. (1390). چالش­های ساختاری، نهادی- اداری و مدیریتی شهرداری­ها به منزله یک نهاد اجتماعی. (ص.347-372). جلد چهارم. تهران: تیسا.
سعیدنیا، احمد. (1383). مجموعه کتاب­های سبز شهرداری. تهران: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
سعیدی رضوانی، نوید. (1390). تداخل و تعارض­های وظایف شهرداری آتی با سایر نهادها و سازمان­ها و راهکارهای برون رفت. (ص. 463-478). جلد اول. تهران: تیسا.
طاهرخانی، حبیب­ الله. (1390). بررسی الزام­های مالی تبدیل شهرداری تهران به نهادی اجتماعی. (ص. 426-407). جلد اول. تهران: تیسا.
عسکری، علی. کاظمیان، غلامرضا. (1385). «شناخت و تحلیل نظام موجود مدیریت مجموعه شهری کشور». فصل‌نامه مدیریت شهری. شماره 18.
علی‌وردی­نیا. اکبر، فرهادی محلی. محمود. (1390). الزامات ساختاری، سازمانی و تشکیلاتی تحقق نهاد اجتماعی. (ص. 268-237). جلد اول. تهران: تیسا.
فدوی. جمیله، ثابتی. مریم. (1390). روش­ها و راه‌بردهای جلب مشارکت اجتماعی شهروندان در حرکت به سمت شکل‌ گیری نهاد اجتماعی شهرداری. (ص. 167-187). جلد اول. تهران: تیسا.
کاظمیان. غلامرضا. (1390). چشم‌انداز وضعیت مطلوب مدیریت شهری در افق 1404. (ص. 172-157). جلد دوم. تهران: تیسا.
لطیفی. غلامرضا. (1383)، «مدیریت شهری در ایران». فصل‌نامه علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 27.
معصومی اشکوری، سیدحسن. (13863). «سلسله مراتب برنامه­ ریزی فضایی در کشور»، در گفت‌وگو با جواد نیکنام.ماهنامه شهرداری­ها. شماره 66.
مهاجری. اصغر، ملک محمدی. فاطمه. (1390). شهرداری، سازمان خدماتی یا نهاد اجتماعی: بررسی موانع و چالش­های فرهنگی و اجتماعی درون سیستمی ارتقای شهرداری تهران به نهاد اجتماعی. (ص. 375-406). جلد اول. تهران: تیسا.
نوابخش، مهرداد. (1390). استراتژی­ های تحقق نهاد اجتماعی در شهر و شهروندان. (ص. 60-33). جلد سوم. تهران تیسا.
نوبخت. محمد باقر، معصومی­ راد. رضا. (1390). چالش­ها و مشکلات ارتقای جایگاه شهرداری­ها به عنوان نهاد اجتماعی در ایران. (ص. 50-1). جلد اول. تهران: تیسا.
یوسفی. علی. (1390). شهرداری و شهربه منزله یک نظام اجتماعی (الگویی مفهومی برای رصد شهر). (ص. 88-51). جلد اول. تهران: تیسا.
  Blore, Jan. Devas, Nick. & Slater, Richard. (2004). Municipalities and finance, UK: Earth can.
Bruce, Steve. & Yearly, Steven. (2006). The Sage Dictionary of Sociology, Sage pub.
Un-Habit. (2007). Financial management for local government, volume1: Creating a financial framework, UK: Earthcan.