تحلیل تاثیر حس مکان در بالا بردن کیفیت زندگی جوانان شیرازی (نمونه موردی خانه جوانان: فضایی جهت تفریح و تعامل جوانان شیرازی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

حس مکان ارتباط انسان و مکان است و تعلق خاطر انسان به مکان است که این حس را مثبت یا منفی می‌سازد. این حس باعث دادن شخصیت یا هویت به مکان می‌شود، زیرا مکان به خودی خود فاقد این هویت است. اگر ساختمان یا شهر یا طبیعت در انسان هیچ گونه احساسی را برانگیخته ننماید از نظر انسان، فاقد هویت و شخصیت است.حس مکان پدیده ای روان کالبدی است که برداشت‌ها، خاطرات، تجارب و روحیات فردی کاملا بر آن اثر گذار است، بنابراین از شخصی به شخص دیگر متفاوت خواهد بود. مرکز گفتگوی جوانان نیز مکانی برای انجام فعالیت‌هایی است که به منظورتحقق گفتگوی جوانان، آموزش، تعامل اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت آنها طراحی و اجرا می‌گردد. چنانچه امکانات برای تفریحات سالم نوجوانان و جوانان وجود داشته باشد، آنها به تفریحات ناسالم گرایش پیدا نمی کنند.در کشور ما گذراندن اوقات فراغت جوانان بر اثر عدم برنامه‌ریزی‌های صحیح از منابع مختلف و همچنین کمبود امکانات و اعتبارات لازم و کافی مشکلاتی را در زمینه‌های گوناگون به وجود آورده است.در این مقاله به بررسی حس مکان و عوامل موثر در میزان گرایش و جذب جوانان به مکان‌هایی که برای هدفمند کردن و سالم سازی اوقات فراغت آنها ساخته می‌شوند،از طریق مطالعه و تحلیل اطلاعاتی که از طریق ارائه پرسش‌نامه در میان جوانان به دست آمده است، می‌پردازیم. به نظر می‌رسد ایجاد چنین فضایی با استقبال جوانان و موفقیت در دعوت به آنها به مکان‌های اجتماعی روبرو می‌شود.

کلیدواژه‌ها


مدنی پور، علی. (1384). طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی. ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
احمدی، احمد. (1372). روان شناسی نوجوانان و جوانان. ج چهارم، اصفهان: انتشارات مشعل.
اسدی، علی. (1350). فراغت، تعاریف و دید‌گاه‌ها»، سمینار ملی رفاه اجتماعی. سازمان برنامه و بودجه، کمیته گذران اوقات فراغت.
پورجعفر، محمدرضا و محمودی‌نژاد، هادی. (1388). طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری. انتشارات هله.
جلالی فراهانی، مجید. (1387). مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  
سلگی، محمد؛ صادق‌پور، بهرام و همکاران. (1382). بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان. گزارش ملی جوانان، تهران: اهل قلم.
عمید، حسن. (1388). فرهنگ عمید. انتشارات فرهنگ نما.
فلسفی، محمد تقی. (1386). گفتار فلسفی. انتشارات امیرکبیر.
لطف‌آبادی، حسین. (1379). روان شناسی رشد کاربردی نوجوانی و جوانی. نشر اسپید، چاپ اول.
مدنی پور، علی. (1384). طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی. ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
سایت سازمان ملی جوانان. www.javanan.ir
Barker, R. G. (1968). Ecological Psychology. Stanford University Press Stanford, Ca : Stanford University Press.
Carmona, Matthew and Heath, Time and Oc, Taner and Tiesdell, Steven. (2006). Public Places-Urban Spaces: the Dimensions of Urban Design, Oxford, Architectural Press.
Gibson J. J. (1977). The Theory of Affordance. CR. Shawand, J. Bransford. edsl. Pereciving, Acting and Knowing, New York: Halsted.
Hale, Jonatan A. (2000). Building Ideas: An Introduction to Architectural Theory, John Wiley & sons, chichester, England.
Canter, D. (1971). The Psychology of Place”Research of Place & Space website, 2003, 12.
Relph, E. (1976). Place and Placelessnes, Pion, London.
Brinckerhoff, Jackson John. (1994). A Sense of Place, A Sense of Time, Yale University Press, New Haven and London.
Altman, I. & Setha Low. (ed.) (1992). Place Attachment. Plenum Press New York.
Hernandez, Bernardo, Ana M. Martin, Cristina Ruiz and M del Carmen Hidalgo. (2010). The Role of Place Identity and Place Attachmant in Breaking Enviromental protection laws, Journal of Environmental Psychology. 1-8.