مطالعه صنایع جنبی مورد نیاز میدان میوه و تره بار میدان مرکزی شیراز

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده فرایند‌های تبدیلی و زیست محیطی فارس

چکیده

میادین میوه وتره بار رویکرد مهمی درتنظیم بازار محصولات کشاورزی دارند. این میادین ازیک طرف نقش حمایتی خود را به عنوان بازاری برای محصولات کشاورزی به تولید کنندگان داشته و از طرف دیگر سبب به تعادل رسیدن قیمت‌ها و عرضه محصولات با قیمت‌های مناسب برای مصرف کنندگان می‌شوند. این تحقیق، مطالعه ای برروی عوامل موثر بر ایجاد صنایع تبدیلی مورد نیاز میدان میوه وتره بار مرکزی شیراز با هدف کاهش ضایعات می‌باشد. دراین پژوهش از تکنیک پیمایش استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه شامل 156 نفراز غرفه داران میدان مرکزی می‌باشند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت و با استفاده از روش مصاحبه با نمونه‌ها اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. نتایج طرح نشان داد که ترکیب سنی غرفه داران52 درصد بین 31 تا 50 سال بودند. نظر غرفه داران این بود که صنعت بسته بندی درکاهش ضایعات 3/91 درصد موثر می‌باشد. متغیرهایی چون ایجاد صنایع بسته بندی، ایجاد صنایع بازیافت، ایجاد سردخانه، ایجاد آزمایشگاه تشخیص پسماند، کیفیت خدمات باربری و حمل ونقل داخل میدان با استفاده از آزمون خی درکاهش ضایعات موثر بوده است. در آزمون همبستگی، میزان محصول وارده به هرغرفه با کاهش ضایعات معنی داربوده است. متغیرهای سابقه کار، سن و مالکیت و همچنین سطح سواد نقشی درکاهش ضایعات نداشتند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
     مصاحبه با خسرو فروغان (1386) منبع: www.magiran.com
     مصاحبه با عبدالرحمن چراغعلی (1385). منبع اینترنت (www.iranews.ir)
     بابائی. (1386). مروری بر مشکلات بازارهای میوه و تره بار تهران و کرج منبع: www.shora-tehran.ir
      مصاحبه با حسین صفائی. (1387). نظام توزیع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران: www.hamshahrionline.ir/hamnews
     نجاری، محمود. (1387). خلاصه گزارش طرح تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه هنر منبع: www.civilica.com
    ابتکار. (1387). وضعیت بازار میادین میوه و تره بار اصفهان، منبع:  www.mayadin-isfahan-pr.blogfa.com
    بررسی وضعیت میادین میوه و تره بار (1386). منبع: www.Qomshora.ir/news.8-      قیمت میوه در میادین شهرداری تهران. (1385). منبع: www.aftab.ir/news
   نابسامانی میادین میوه و تره بار (1386). منبع: www.tehran.ir
 زارع، ش. و نجفی، ب. (1378). بررسی مسیرهای بازاررسانی و عوامل مؤثر بر عرضه انگور آبی و دیم در استان فارس، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 7 (28).
 سلطانی، غ.، ترکمانی، ج. و زرنگار، د. (1365). چگونگی تعیین سود خرده فروشی میوه و تره بار و برخی محصولات اساسی در شیراز. مجله علوم کشاورزی ایران، 7 (3و4).
  صلواتی، ق. (1345). بررسی بازاریابی میوه در استان خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اهواز.
 منصوری، م. (1375). اقتصاد تولید انگور در ایران. مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زابل.
 موسی نژاد، م.ق. و م. مجاوریان، (1375). بررسی بازاریابی مرکبات شهرستان بابل، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 13.
  نجفی، ب. (1365)، بررسی میدان میوه و تره بار شیراز و ارائه الگوی مطلوب بازار عمده فروشی. مجله علوم کشاورزی ایران، 17 (1و2).
 عربی، قادر و همکاران. (1383). تولید و تجارت انگور در استان کهگیلویه و بویر احمد: چالشها و رهیافتها، در خلاصه مجموعه مقالات همایش منطقه ای انگور. شهرستان دنا، 15 الی 16 مهرماه 1383.
 عربی، قادر (مجری طرح). (1385). بررسی تنگناهای تولید سیب درختی در استان کهگیلویه و بویراحمد. طرح تحقیقاتی کارفرما: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی.
 عربی, قادر(مجری طرح) (1386) بررسی فرآیند تجارت مرکبات در استان کهگیلویه و بویراحمد. طرح تحقیقاتی کارفرما: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی.
ب. انگلیسی

   Behari, D. P. (1992). Grading of fruit. Agr. Marketing Perspective and issues, editor L.p. singh, Jaipur (india): Arihant publisher.

 Dagher, M. A. (1991). Linited Resource Farmer (LRF) and marketing system. Amer J. agr. Econ. 73.
 Maheshwari, A. (1993). Market fragmentation and marke sharing in wholesale trade centers in karnataka. Indian Journal of Agricultural Economics, 48: 658-666.
www.wikipedia.com
 india. (2002), S. Food. Special section.
   G. Artor (2002). The potential agro–industrial by products as food for livestock.
  Atman Aksoy, M, & Beghin J, C. (2005). GLOBAL Agricultural trade and developing countries. World bank report.
   Carlos H. Crisosto, F. (1995). Gordon Mitchell and Scott Hohnson. Pomology Department, University of California, Davis Kearney Agricultural Centre, 9420 south riverbend Avenue, Parlier, Ca 93648, USA. Post harvest News and Information. 6 (21): 7-21.
  Hadi, K. Purwadaria. (2009). Issue and solutions of fresh fruit export in Indonesia. Department of agricultural engeineering, Bogor agricultural University, Indonesia.
   Javier L. Troccso, Medardo Aguirre. (2008). Influence of size, destination market and month of sale of Chilean avocados: A hedonic approach. Cien. Inc. Agr. 35(3):183-288. www.rcia.puc.cl
  La Gra, J. (1990). Acommodity systems assessment method for problem and project method identification. Post harvest institute
   Margaret, J. Mustard. Handling Guavoas, Lychees and white spotes for the fresh fruit market. Division of research and Industry University of Miami Coral Gables.
   Martin Tacher. (2009). Adding value and consumer benefits from noncitrus soft drinks. Afarmers fund food chain award.
   Mr, R. J. Nissen, Mr. Nguyen Duy, Dr. Nguen Minh and others. (2008). Improvement of Domestic and export markets for Vietnames fruit through improved post harvest and supply chain management. Department of primary industries and fisheries, Maroochy research station, Po Box5083, Sunshine coast mail centre, numberqueensland, 4560, Australia.
   M. xlisa mencent. (2009). prospecyive affects of Eurrpgap implementations on Turkish fruit and vegetable markets and export. Akdeniz university agricultural faculty department of agricultural economics.
   NG Meyer & Mc Breitenbach. (2004). The market potential of the South African apple industry: strategies and options agrekon, 43 (1).
   Osandra kipe. The world fresh fruit market foreigh agricultural service, hortuicultral and tropical products division.
   Philip Gendall, Kerry Betteridge, and Bill Bailey. (1999). Thw Japanese market for organic fruit & vegetable marketing bulletin. 10, 24-37, article 3.
   Sandipan Ray. (2009). Structure of rural markets for achieving vertical coordination in the Indian food chain Indian development foundation.
   Saurundara P. Gosh. (2009). Dediuous fruit prouduction in India. Deputy director general (horticulture), Indian council of agricultural research, New Delhi, India.
   Tradenze. (1997). The Japanese imported fruit and vegetable market, Newzland trade development board, Tokyo. Trade scope, 17(3), Japan external trade organization, Tokyo.
  Vietnam News agency Economic. (2007). Fruit exports and gov,t help: official, accessed: http://vietnamnews.vnagency.com.vn/ showarticle.php.03agr230607(23-6-2007) 15jul2008