شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصیِ شهرداری شیراز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

شهرداری شیراز چندین سال است در راستای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی، پروژه‌هایی را تعریف نموده، اما در جذب سرمایه گذاران چندان موفق نبوده است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که سبب ایجاد عدم تمایل در
سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه‌های «مشارکت عمومی- خصوصی» شهرداری شیراز شده اند. برای شناسایی عوامل، 15 عامل از ادبیات استخراج شد و به عنوان پرسشنامه دور نخست دلفی، به خبرگان که با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، داده شد. در پایان دور نخست، علاوه بر حاصل شدن توافق بر روی 13 عامل، خبرگان نیز 13 عامل پیشنهاد کردند که در دور دوم بر روی همه آنها توافق به دست آمد. در هر دور، علاوه بر پرسشنامه، از مصاحبه نیمه ساختار یافته نیز برای آگاهی از تجربیات خبرگان استفاده شد. در پایان اجرای روش دلفی، 26 عامل شناسایی شد که بر اساس آنها پرسشنامه ای تهیه و به 20 نفر از سرمایه گذاران که با روش هدفمند قضاوتی برگزیده شده بودند، داده شد. سپس پاسخ‌های دریافتی از سرمایه گذاران با روش تحلیل رابطه ای خاکستری اولویت بندی شد. نتایج نشان داد «ارزیابی نشدن مدیران شهرداری و سازمان‌های وابسته، بر اساس میزان موفقیت در جذب سرمایه گذار»، «کمبود تجربه، دانش و مهارت‌های مدیریتی در شهرداری و سازمان‌های وابسته»، «عدم ثبات خط مشی‌های شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در حوزه سرمایه گذاری» و «پایین بودن میزان آینده نگری و توجه نکردن به مصالح بلند مدت در بین مدیران شهرداری و سازمان‌های وابسته»، مهم ترین عواملی بودند که سبب ایجاد عدم تمایل در سرمایه گذاران شده بودند.

کلیدواژه‌ها


امیدوار، علیرضا (1389). عارضه یابی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت. ماهنامه اتاق ایران، 45: 27-26.
حسنی، رحمان (1387). واقعیتی تاسف بار! تأملی بر موانع سرمایه گذاری داخلی و کسب و کار در کشور. ماهنامه بانک و اقتصاد، 91: 65-64.
حسین زاده بحرینی، محمدحسین و ملک الساداتی، سعید. (1390). موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران. فصلنامهپژوهشنامهبازرگانی، 59:55-25.
حمیدیان، محمد صادق (1390). برخی از استعلامات سرمایه گذاری در فارس مبنای قانونی ندارد. خبرگزاری مهر، برگرفته از:
http://www.mehrnews.com/fa /newsdetail.aspx?NewsID=1504601
دبیرخانه کارگروه تخصصی سرمایه‌گذاری کلان ‌شهرها (1388). رتبه‌بندی کلان‌شهرها از نظر اجرای اصل 44. تابناک، برگرفته از:
http://www.tabnak.ir /pages/?cid=42899
رهبر، فرهاد؛ مظفری خامنه، فرشید و محمدی، شاپور. (1386). موانع سرمایه گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 81: 138-111.
سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه‌های مشارکتی شهرداری شیراز (1391). شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری شیراز.
سازمان مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری مشهد (1391). بیش از 14 هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه گذاری مشارکتی قطعی در 3 سال. برگرفته از:
http://www.investment.mashhad.ir/index.php?module cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=10634&ctp_id=2&id=246&sisOp=view
سامانه مدیریت علم هم افزا (1391). «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت استان فارس». برگرفته از: http://www.bsmt.ir/1472اقتصاد-استان-مسألها
سایت سازمان امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز، (1392). مراجعه شود به:
http://investment.tabriz.ir
شاکری، عباس و سلیمی، فریدون. (1385). عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقة آزاد چابهار و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک ریاضی AHP. پژوهشنامهاقتصادی، 130-95.
فرقان دوست حقیقی، کامبیز؛ رضوانی، علی اصغر و‌هاشمی سلیمانی،‌هادی. (1388). بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت جهانگردی ایران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 154-129.
کشاورزیان پیوستی، اکبر و عظیمی چنزق، علی. (1385). بررسی موانع نهادی (اداری - اجرایی) سرمایه گذاری صنعتی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی. فصلنامه برنامه و بودجه، 100: 50-3.
کمیته سرمایه‌گذاری کلان‌ شهرهای کشور (1390). «شهرداری تبریز رتبه اول سرمایه‌گذاری کشور را کسب کرد». بنا نیوز، برگرفته از:
http://www. bananews .ir/labor/labor-company/4201-2011-05-03-06-45-17
موسوی، محسن؛ احمدی، موسی و فرهادی، روح الله. (1389). آسیب شناسی تأمین مالی به روش مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های شهری. سومینهمایشمالیهشهرداری،مشکلاتوراهکارها، 907- 885.
موسوی، مصطفی. (1390). گزارشی از پروژه طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژه‌های شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و بورس. مجله اقتصاد شهر، 9 (بهار): 141-137.
مهربانی، فاطمه. (1389). کارکرد ابزارها و نهادهای مالی در تأمین مالی پروژه‌های شهری.مجموعهمقالاتسومینهمایشمالیهشهرداری،مشکلاتوراهکارها، 1000-983.
نصیری، کریم. (1388). ابزارها و نهادهای مالی در تأمین مالی پروژه‌های شهری. مقالات اولین کنفرانس سالانه توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
هاشمی، مناف و طاهرخانی، حبیب الله. (1387). ایجاد پایداری در منابع درآمدی شهرداری تهران (راهکارها، موانع و مشکلات). مجموعهمقالات نخستینهمایشمالیهشهرداری،مشکلاتوراهکارها.
یوسفی، محمدقلی و عزیزنژاد، صمد. (1388). بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران با روش خود توزیع برداری. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 9 (1): 100-79.
 
Cities Development Initiative for Asia. (2010). CDIA PPP Guide for Municipalities.
Colverson, S. & Perera, O. (2012). Harnessing the Power of Public-Private Partnerships: The role of hybrid financing strategies in sustainable development. (IISD Report). Retrieved from
Fussell, H. & Beresford, C. (2009). Public-Private Partnerships: Understanding the Challenge (2nd Ed). Canada: The Center for Civic Governance.
Moszoro, M. & Krzyzanowska, M. (2011). Implementing Public-Private Partnerships In Municipalities. IESE Business School, University of Navarra, Working Paper WP-908.
Perlman, M & Pulidindi, J. (2012). MUNICIPAL ACTION GUIDE. Retrieved from National League of Cities: http://www.nlc.com
Public Works Financing. (2010). 2010 International Major Projects Survey. 253. Retrieved from: http://www.pwfinance.net/ pwf_major _projects.pdf
The Canadian Council for Public Private Partnerships. (2011). Public Private Partnerships: A Guide for Municipalities.
The National Council for Public-Private Partnership. (2002). For the Good of the People: Using Public-Private Partnership to Meet America's Essential Needs. White Paper.
www.iisd.org/pdf/2012/harnessing_ppp.pdf
Return on Behavior Magazine. (2010, October). 50 Facts about Customer Experience. Retrieved from: http://returnonbehavior.com/2010/ 10/50-facts- about-customer-experience-for-2011