مطالعات مشاغل آلاینده و مزاحم شهری در شهر شیراز

نویسندگان

1 مدیر مرکز مطالعات توسعه و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد مرکزمطالعات توسعه و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

3 کارشناسی ارشد مرکز مطالعات توسعه و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

4 کارشناسی مرکز مطالعات توسعه و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

این تحقیق با رویکرد کانون تفکری و مبتنی بر دو ویژگی جمع اندیشی و انتقال نتایج به مخاطب انجام پذیرفته است. در این راستا تجربیات و دیدگاه‌های سه کلان شهر تهران، اصفهان و مشهد و هم چنین اهواز، از طریق مشاهده و مصاحبه مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفته است. هم چنین مقالات، کتب، گزارش‌ها و پایان نامه‌های موجود در کشور (در حد امکان) بررسی شده اند. از طرف دیگر با همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ساماندهی در شیراز تعاملاتی برقرار، و دیدگاه‌های آنها مستند سازی شده است. مسائل و مشکلات ساماندهی مشاغل شهری را می توان به سه دسته: بنیادی، علمی- فنی، مدیریتی-اجرایی تقسیم نمود. در این تحقیق با توجه به شرح خدمات تعریف شده دسته دوم و سوم از مشکلات مورد توجه قرار گرفته اند. به طور کلی ساماندهی، پدیده ای چند بعدی است که ‏تابع عوامل و متغیرهای متعدد می باشد.‏ خلاصه اهم این عوامل و متغیرها عبارتند از:  عوامل فنی و تکنولوژی؛‏ عوامل اقتصادی – اجتماعی؛ عوامل زیست- محیطی ‏و عوامل کالبدی- فضایی. شناخت مسائل و مباحث ساماندهی و جستجوی ‏معیارها و ضوابط مربوط به آن، ضرورتاً مستلزم نوعی دیدگاه کل نگر و راهکارهای چند جانبه است. در واقع، ‏مهم ترین نتیجه ای که از بررسی تجارب ساماندهی صنایع در ایران و جهان، به دست می  آید این «راهبرد» ‏اصلی است که: هر نوع دخالت آگاهانه و هدفمند در روند ساماندهی صنایع و خدمات شهر، نیاز ‏مبرم به یک «نگرش سیستمی» یعنی رویکرد جامع نگر، برنامه ریزی فرابخشی و مدیریت اجرایی مشترک دارد.‏ لذا نتایج این تحقیق با دیدگاه فوق تدوین گردیده است. از طرف دیگر پیچیدگی سیستم شهرها و محدودیت‌های شناخت کامل آن ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزان از رفتن به سوی تحولات و پیش‌بینی‌ جزئیات پیش‌بینی‌ناپذیر پرهیز کنند و تلاش خود را بیشتر بر موضوعات روشن‌تر و اساسی‌تر متمرکز سازند. این رویکرد امکان می‌دهد که روند برنامه‌ریزی بر پایه‌ی شناخت‌های معتبر و امکانات واقعی استوار گردد و اقدامات اجرایی به صورت گام به گام همواره با اصلاح و بازنگری انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


پرونده‌های بند 20 سازمان میادین و ساماندهی مشاغل.
درآمدی بر خوشه‌های صنعتی(1385). مرکزمطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران. 
زاد و بوم. (1370). مهندسین مشاور، مطالعات ساماندهی و صنایع تهران.
قرخانلو، مهدی. (1380). ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاه‌های مزاحم شهری (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهرکرمانشاه). مجله پژوهش‌های جغرافیایی، 40 (مهرماه).
محمدی، جمال. (1378). تحلیل فضایی (مکان یابی) مراکز خدمات شهری (نمونه موردی: مکان یابی سیستم‌های توزیع خرده فروشی در شهر اصفهان)، پایان نامه تخصصی دکتری، دانشگاه اصفهان.
مصاحبه با اعضای هیئت  مدیره اتحادیه‌های صنوف آلاینده.
مصاحبه با رئیس اداره امور اصناف اداره بازرگانی فارس.
مصاحبه با ریئس هیئت مدیره  واعضای اتحادیه بنکداران و ریئس هیئت امنای مجتمع بنکداران.
مصاحبه با کارشناس بهداشت حرفه ای اداره بهداشت شیراز
مصاحبه با مدیریت شهرک ساماندهی پل فسا.
مصاحبه با معاون مجمع امور صنفی.
معلمی، بهرام. (1382). محیط زیست شهری و فعالیت‌های صنعتی و خدماتی. تهران.
مهدی زاده، جواد. (1379). ساماندهی صنایع و خدمات شهری. تهران.