مکان‌یابی فرهنگسراها در مناطق نه‌گانه شهر شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

انتخاب مکان بهینه فرهنگسراها یکی از راه­هایی است که می­ تواند علاوه بر تضمین کردن سلامت و اوقات فراغت ساکنین شهر، به ارتقاء فرهنگ شهروندی نیز بیانجامد. در این پژوهش، پس از شناخت مشکلات و نارسایی­ ها­ی موجود؛ به ارائه الگوی مناسب برای یافتن بهترین مکان در ایجاد این گونه مراکز می‌پردازد که می­ تواند بیشترین تأثیر را بر ارتقاء فرهنگ شهروندی داشته باشد. از اهداف این تحقیق می­ توان به فراهم ساختن زمینه­ های بهینه گذران اوقات جهت انجام امور فرهنگی شهروندان شهر شیراز و همچنین پیشنهاد ایجاد مناطقی برای احداث فرهنگسرا­ها، در نواحی مختلف شهر شیراز اشاره کرد. شیراز یکی از شهرهای بزرگ کشور است، که دارای مساحت 7889/1هکتار و 1549453 نفر جمعیت، بر اساس سرشماری جمعیت شهر شیراز در سال 1390می ­باشد، این شهر در سال 1390، 21 فرهنگسرا دارد که در مناطق نه گانه شهر شیراز توزیع شده­ اند، مکان­ یابی فرهنگسرا­­­­ها در مناطق نه­ گانه شهر شیراز از الگوی خاصی تبعیت نکرده است و بر اساس امکانات و توانایی­ های شهرداری و بر حسب مورد در سطح شهر انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، مکان­ یابی صحیح فرهنگسراها براساس نیازهای اجتماعی شهروندان شهر شیراز خواننده را با فرهنگسراها و نقش مهم آن درارتقاء فرهنگ شهروندی آشنا خواهد کرد. و همچنین این پژوهش به معرفی تعداد فرهنگسرا در شهر شیراز می­ پردازد. بنابراین با توجه به پارامترهای جمعیتی و شعاع دسترسی و سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS مکان ­یابی فرهنگسراها می ­تواند نیازهای اجتماعی شهروندان را مرتفع سازد.

کلیدواژه‌ها


 
افراسیابی، حسین. (1388). بررسی راه­کارهای توسعه فرهنگی شهر شیراز از دیدگاه کارشناسان فرهنگی و جوانان. شهرداری شیراز معاونت برنامه­ ریزی گروه مطالعات و پژوهش.
سالنامه آماری شهر شیراز. (1389). مدیریت آمار و فناوری اطلاعات شهرداری شیراز.
 شیعه، اسماعیل. (1382). مقدمه ­ای بر برنامه­ ریزی شهری. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات.
عابدین درکوش، سعید. (1372). درآمدی بر اقتصاد شهری. چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
فرجی سبکبار، حسنعلی. (1384). مکان ­یابی واحدهای خدمات بازرگانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی. پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 51.
زبردست، اسفندیار، (1380). کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ­ریزی شهری و منطقه­ ای. هنرهای زیبا، شماره 10، تهران.
قدسی پور، سید حسن. (1381). فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
قدسی­ پور، سیدحسن. (1385). فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP. چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه­ شناسی. ویراست چهارم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
Borja, j. and Castells, M. (1997). Local and Global: The Managent of citisin the Information Age. London: Earthcan.
Çimren,E., B.,Çatay, E.,Budak. (2007). Development of a machine tool selection system using AHP, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 35, 363–376.
Dela Pera, G. (2005). Social and Cultural Policies Toward Indigenous Poples: Perspectives from latin America. Annual Reviw of Anthropology, Vo 1.34, pp717- 739.
Omkarprasad, V. and K., Sushil. (2004). Analytic hierarchy process: An overview of applications, April.