تحلیل و بررسی نقش سیستم حمل‌ونقل عمومی در راستای توسعه پایدار شهری

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب

2 رئیس اداره رفاه کارکنان شهرداری

3 کارشناس معماری، کارشناس ترافیک منطقه 10

4 کارشناسی ارشد عمران سازه، مسئول امور شهر منطقه 1

چکیده

الگوی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی یکی از الگوهای توسعه شهری است که بر محوریت حمل‌ونقل عمومی استوار است. امروزه این رویکرد در بسیاری از شهرهای جهان استفاده می شود. در همه جوامع، رشد و توسعه بدون محدودیت و لجام‌گسیخته، تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. توسعه پایدار در حقیقت پاسخی برای مقابله با این اثرات منفی است. توسعه پایدار ابعاد گسترده‌ای دارد و بسیاری از جوانب زندگی بشر را در برمی‌گیرد. در بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه پایداری، به حمل ونقل به‌عنوان جزء لاینفک زندگی انسان و به‌دلیل داشتن اندرکنش همه‌جانبه‌اش‌ با ابعاد کلیدی جامع، توجه شده است. توسعه پایدار حمل‌ونقل دارای سه بعد اصلی اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. یک دیدگاه، شرط رسیدن به توسعه پایدار حمل‌ونقل را برقراری تعادل و هماهنگی بین این ابعاد می‌داند. هر کدام از این ابعاد در تأثیر متقابل با حمل‌ونقل هستند که در این مقاله به نحوه این ارتباط و تأثیر آن اشاره شده است

کلیدواژه‌ها


استادی جعفری، مهدب و رصافی، امیرعباس (1392). ارزیابی سیاست‌های توسعه پایدار در بخش حمل‌ونقل شهری با استفاده از مدل‌های سیستم پویایی. فصلنامه مدیریت شهری، 11(31)، 281-294.
رصافی، امیرعباس و زرآبادی پور، شیما (1388). بررسی توسعه پایدار حمل‌ونقل در ایران با استفاده از تحلیل چند هدفی. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 1388، 11(2)، 32-46.
سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز (1391). یکپارچه‌سازی سیستم حمل‌ونقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل‌ونقل پایدار. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، 5، 47-60.
Givoni, M., & Banister, D. (Eds.). (2010). Integrated Transport: from policy to practice. Abingdon, UK: Routledge.
Hine, J. (2000). Integration, integration, integration… Planning for sustainable and integrated transport systems in the new millennium. Transport policy, 7(3), 175-177.
Hull, A. (2005). Integrated transport planning in the UK: From concept to reality. Journal of transport Geography, 13(4), 318-328.
May, A. D., & Roberts, M. (1995). The design of integrated transport strategies. Transport Policy, 2(2), 97-105.
Potter, S., & Skinner, M. J. (2000). On transport integration: a contribution to better understanding. Futures, 32(3), 275-287.
Schöller-Schwedes, O. (2010). The failure of integrated transport policy in Germany: a historical perspective. Journal of Transport Geography, 18(1), 85-96.