بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی درکارکنان شهرداری شیراز

نویسندگان

1 کارشـناسی ارشد مدیریت دولتـی، دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد مرودشت، گروه علوم انسانی، قائم ‌مقام شهردارو مدیر کل حراست شهرداری شیراز

2 کارشـناسی ارشـد مشـاوره خانواده، دانشگاه تهران، گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ مدیریت دانش با خلاقیت سازمانی در کارکنان شهرداری شهر شیراز است. بدین‌‌منظور 60 نفر از کارکنان شهرداری شیراز با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار استفاده‌شده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌های خلاقیت سازمانی جزنی و کامکاری (JCQ) و مدیریت دانش لاوسون (KMAI) بود. برای تعیین و تحلیل رابطه بین متغیرها، از روش‌های هم‌بستگی استفاده کردیم. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در کارکنان شهرداری شیراز رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. درمجموع، نتایج حاکی از آن است که افزایش مدیریت دانش با بهبود خلاقیت سازمانی کارکنان پیوند دارد.

کلیدواژه‌ها


 اصفهانی، نوشین (1390). ارتباط بین مدیریت زمان با خلاقیت کارکنان ادارات تربیت‌بدنی. پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت ورزش، ۷، 77-88.
صمدی، سعید (1391). نقش مدیریت خلاقیت و نوآوری و دیده‌بانی فناوری در شرایط کسب‌وکار ناپایدار و بقای بلندمدت سازمان‌ها. فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 8 (31)، 35-42.
کفایت، محمد (1373). بررسی ارتباط شیوه‌ها و نگرش‌های فرزندپروری، خلاقیت و رابطه متغیر اخیر با هوش، پیشرفت تحصیلی و رفتارهای پیشرفت گرای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های اهواز. سازمان آموزش و پرورش استان فارس: طرح مصوب شورای تحقیقات.
مهرآذر، زهرا؛ مهین‌پور، بابک و مهرآذر، مهدی (۱۳۹۲). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و کارآفرینی. همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش‌محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران.
موسوی، سیدجعفر؛ صفانیا، علی‌محمد و شیروانی، سمیه (1393). بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روان‌شناختی بر خلاقیت کارکنان، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 4(7)، 81-95.
برومند، مجتبی و رنجبری، مـریم (1388). اقـدامات راهبـردی مـدیریت منـابع انـسانی و عملکرد و نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانـش. توسـعۀ انـسانی پلـیس، 6(24)، 41-54.
پسنداصیل، محمدنوع و عاشق‌حسینی مهروانی، مجید (1393). تأثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(75)، 19-38.
پورسلطانی زرندی، حسین و ایرجی نقندر، رامین (1392). ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد. نشریۀ مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(1)،
 61-71.
جزنی و کامکاری، کامبیز (1382). بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت شغلی کارکنان وزارتخانه‌های دولتی. طرح پژوهشی، با نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.
رضایی راد، مجتبی و اباذری، عاطفه (1389). رابطۀ دانش فناوری اطلاعات و خلاقیت کارکنان آموزش‌وپرورش. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری، دانشگاه شیراز.
رﺿﺎﯾﯽدﯾﺰﮔﺎه، ﺛﺎﺑﺖ؛ ﺳﻤﯿﻪ، ﻣﺮاد؛ ﮔﻮدرزوﻧﺪ ﭼﮕﯿﻨﯽ، ﻣﻬﺮداد و ﺻﺎﻟﺤﯽﮐﺮدآﺑﺎدی، ﺳﺠﺎد (1391). ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ مؤلفه‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻣﯿﺰان ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ فرآورده‌های ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﺮان. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، 5(17)، 87-109.
شریعتمداری، مهدی و مهدی، سمیه (1387). خلاقیت حلقۀ نهفته در بستر سازمان‌های نوین. اولین کنفرانس ملی خلاقیتشناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
شهبازی جدا، یحیی (1393). رابطه خودرهبری و توانمند‌سازی روان‌شناختی با خلاقیت شغلی دبیران. پایاننامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ مشاوره گرایش شغلی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکدۀ علوم تربیتی روانشناسی.
Ambile, T. M. (1998). How to Kill Creativity. HarvardBusinessReview, 76 (5), 77-87.
Greiner, M. E., Böhmann, T., & Krcmar, H. (2007). A strategy for knowledge management. Journal of knowledge management, 11(6), 3-15.
Hansen, M. T., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What’s your strategy for managing knowledge?. The knowledge management yearbook 2000–2001, 55-69.
Hülsheger, U. R., Anderson, N., & Salgado, J. F. (2009). Team-level predictors of innovation at work: a comprehensive meta-analysis spanning three decades of research. Journal of Applied psychology, 94(5), 1128-1145.
Jackson, L. A., Witt, E. A., Games, A. I., Fitzgerald, H. E., von Eye, A., & Zhao, Y. (2012). Information technology use and creativity: Findings from the Children and Technology Project. Computers in human behavior, 28(2), 370-376.
Kahya, E. (2009). The effects of job performance on effectiveness. International Journal of Industrial Ergonomics, 39(1), 96-104.
 Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford university press.
North, D. C. (1991). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press.
Pandey, S. & Sharma, R. R. K. (2009). Organizational Factors for Explorationand Exploitation, Journal of technology management & innovation, 4(1), 48-58.
Walter, Z., & Lopez, M. S. (2008). Physician acceptance of information technologies: Role of perceived threat to professional autonomy. Decision Support Systems, 46(1), 206-215.