اولویت‌بندی سیاست‌های مدیریت پارکینگ با رویکرد توسعه پایدار در بخش مرکزی شهر شیراز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری

2 کارشناس شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

3 کارشناس شهرسازی شهر بهار

4 کارشناس معماری، موسسه غیرانتفاعی حافظ شیراز

5 کارشناس کنترل و نظارت ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

چکیده

 
 ازجمله چالش‌های فراروی کلان‌شهرهای امروزی در بخش حمل‌ونقل، تأمین فضاهای توقف و پارکینگ است که در بخش مرکزی شهرها با توجه به تراکم بالای جمعیت و فعالیت، اهمیتی دوچندان دارد. با توجه به تغییر پارادایم، تحقیق پیشِ‌رو با هدف شناسایی و اولویت‌بندی سیاست‌های مدیریت پارکینگ در بخش مرکزی شهر شیراز انجام شده است. گام نخست، مطالعه پیشینه نظری و تجارب مختلف داخلی و خارجی و شناخت رویکردهای مختلف مدیریت عرضه و تقاضای پارکینگ است. روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. بررسی و دسته‌بندی این سیاست‌ها در چهار گروه عمده؛ «افزایش عرضه پارکینگ»، «استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود»، «بهبود سیاست قیمت‌گذاری‌ پارکینگ» و «کاهش تقاضای پارکینگ»، انجام پذیرفته و به استناد نظر کارشناسان، مطابق شیوه تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ضرایب اهمیت هر یک از این پارامترها مشخص شده است. در مرحله بعد، مدل طبقه‌بندی و وزن دهی شده و به هر یک از زیرمجموعه سیاست‌ها (معیارها و زیرمعیارها) امتیاز داده شده است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که در بخش مرکزی شیراز، سیاست‌های کاهش عرضه پارکینگ و استفاده از ظرفیت‌های موجود در اولویت بالاتری قرار دارند. پیشنهاد می‌شود به بهبود روش‌های مدیریت غیرمستقیم پارکینگ نظیر تشویق دیگر روش‌های سفر، مدیریت تقاضای سفر، گسترش حمل‌ونقل عمومی، تغییر ساعت کار واحدهای اداری یا تجاری و انعطاف‌پذیری در ضوابط تخصیص پارکینگ در راستای دستیابی به اهداف حمل‌ونقل پایدار توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


حاجی، حسینلو؛ منصور، بلال، اسماعیل (1390). مطالعه تأثیر پارکینگ حاشیه‌ای در ترافیک معابر اصلی درون‌شهری در محیط AIMSUN. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 6(20)، 1-12.
دستورالعمل اجرایی مربوط به تدوین دستورالعمل و آیین توقف (1391). وزارت کشور.
راهنمای شناسایی و بکار گیری روش‌های مدیریت ترافیک در شهرهای کشور (1386). دفتر حمل‌ونقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.
شاهی، جلیل؛ احمدی‌نژاد، محمود و نادران، علی (1387). مروری بر تأثیر اعمال مقررات بر ایمنی تردد در کشورهای اروپایی. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 3(9)، 1-12.
فلاح منشادی، الهام؛ روحی، امیر و سعیدی‌زند، پدرام (1391). بررسی و ارائه سیاست‌های دستیابی به حمل و نقل پایدار در تهران. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 128.
کاشانی جو، خشایار؛ مفیدی، شمیرانی و سید مجید (1388). سیر تحول نظریه‌های مرتبط با حمل‌ونقل درون‌شهری، نشریه هویت شهر، 3(4)، 3-14.
نخعی پور، مریم، صفار زاده، محمود (1389). ارائه مدل قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای با رویکرد توسعه پارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای. فصلنامه پژوهشنامه حمل‌ونقل، 7(4)، 1-15.
Bonnel, P. (1995). Urban car policy in Europe. Transport policy, 2(2), 83-95.
Forinash, C. V., Millard-Ball, A., Dougherty, C., & Tumlin, J. (2008). Smart growth alternatives to minimum parking requirements. In 2nd Urban Street Symposium: Uptown, Downtown or Small Town: Designing Urban Streets That Work, Anaheim, California: Transportation Research Board: Washington, DC. Available at www.urbanstreet.info
Hutchison, R. (Ed.). (2009). Encyclopedia of urban studies. Sage Publications.
King, D. A., & Keenan, J. M. (2012). Understanding the Role of Parking Lots for Urban Redevelopment.
Litman, T. (2006). Parking management: strategies, evaluation and planning. Victoria Transport Policy Inst. Abailable at www.trb.org
Marsden, G. (2006). The evidence base for parking policies—a review. Transport policy, 13(6), 447-457.
Mei-Ting,Tsai, Chih-Peng Chu (2012). Evaluating parking reservation policy in urban areas: An environmental perspective, Journal of Transportation Research, 2012, 145-148.
Mei-Ting, T. S. A. I., & Chih-Peng, C. H. U. (2011). Evaluating parking reservation policy in urban areas: An environmental perspective. In Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies The 9th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2011: 272.
Palmer, D., & Ferris, C. (2010). Parking measures and policies research review. Project report for the Department of Transport. Berkshire: Transport Research Laboratory.