شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی شهرداری شیراز

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

در سال‌های اخیر، منابع انسانی در سازمان‌ها جایگاه محوری پیدا کرده است و عاملی راهبردی برای اداره سازمان‌ها به شمار می‌رود. پژوهش پیشِ‌رو، به‌منظورِ شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی در شهرداری شیراز است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. برای گردآوری داده‌های تحقیق دو پرسشنامه طراحی شد. عوامل نهایی بررسی‌شده در این تحقیق، 17 عامل اصلی در سه سطح: فردی/رفتاری، سازمانی/ساختاری و محیطی/زیرساختی است. وضعیت مطلوب و وضعیت موجود هر یک از عوامل با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد و مقدار شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوبِ 17 عامل نهایی بررسی شد. نتایج، بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل است. بر این اساس، راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود هر یک از عوامل در شهرداری شیراز پیشنهاد شد. با توجه به میزانِ شکاف، میان وضعیتِ موجود و وضعیتِ مطلوبِ هر عامل، اولویت‌بندی عوامل به صورت زیر است: 1. عامل سازمانی/ساختاری؛ 2. عامل فردی/رفتاری؛ 3. عامل محیطی/زیرساختی.

کلیدواژه‌ها


امانی، ناصر (1389). راهبردهای گسترش سرمایه انسانی در شهرداری تهران با رویکردهای توسعه اقتصاد ملی.‎ فصلنامه اقتصاد شهر، 7، 103-107.
باقری خلیلی، سمیه (1389). مقایسه وضعیت موجود برنامه‌ریزی منابع انسانی ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با معیارهای علمی برنامه‌ریزی منابع انسانی، استاد راهنما دکتر عباس عباسپور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
جوانمردی، محمد؛ کرباسیان، مهدی؛ خیام باشی، بیژن و نیلی پور، اکبر (1392). بررسی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی بر سطح اثربخشی سازمان‌های چابک (مطالعه موردی شهرداری‌های اصفهان). مجموعه مقاله‌های دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما (تهران)، آذرماه 1392.
جوبر، محمود (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مایل نبودن سرمایه‌گذاران به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی شهرداری شیراز. استاد راهنما دکتر احمد طالب‌نژاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
حقیقی، محمد؛ منوریان، عباس؛ قوام‌پور، سعید و رسولیان، سعیده (1388). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران. نشریه مدیریت بازرگانی، 1(3)، 39-54.
سلطانی، ایرج (1379). پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی. مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 27 و 28، 167-183.
فیض، داوود؛ کلاهی، بهاره و جواهری، نرگس (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی استراتژک منابع انسانی برق منطقه‌ای سمنان با به‌کارگیری تکنیک‌های SEM و FDEMATEL. مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما (تهران)، آذرماه 1392.
نصراللهی، مهدیه (1388). بررسی تأثیر برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی در اثربخشی سازمان. استاد راهنما: دکتر احمدعلی خاتف‌الهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information & management, 42(1), 15-29.
Pournader, M., Tabassi, A. A., & Baloh, P. (2015). A three-step design science approach to develop a novel human resource-planning framework in projects: the cases of construction projects in USA, Europe, and Iran. International journal of project management, 33(2), 419-434.
Yousuf, M. I. (2007). Using experts’ opinions through Delphi technique. Practical assessment, research & evaluation, 12(4), 1-8.
Waters, K. P., Zuber, A., Willy, R. M., Kiriinya, R. N., Waudo, A. N., Oluoch, T., ... & Riley, P. L. (2013). Kenya's health workforce information system: a model of impact on strategic human resources policy, planning and management. International journal of medical informatics, 82(9), 895-902.