بررسی استراتژی‌های آموزشی قبل از تحریم و پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید بر مبنای اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

2 کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

3 کارشناس حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش به بررسی استراتژی‌های آموزشی قبل از تحریم و پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید بر مبنای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. طرح پژوهش با توجه به ماهیت طرح به گردآوری اطلاعات کیفی و کمی برای تدوین بیانیة مأموریت سازمان نیاز دارد؛ همچنین به شناسایی عوامل داخلی و خارجی و استفاده از روش‌های مختلف (روش تحقیق ترکیبی) برای گردآوری اطلاعات نیز نیاز دارد. نمونة بررسی‌شده، معاونان و مدیران و همچنین چند تن از استادان دانشگاه که درزمینة تدوین و نقشة استراتژی فعالیت یا به‌نوعی همکاری دارند، است. ابزار اندازه‌گیری استفاده‌شده متناسب با موضوع و شیوة پژوهش، شامل جلسه‌های نیمه ساختاریافته محقق‌ساخت است. این پژوهش با استفاده از مطالعات و مبانی بیان‌شده از کتب و اسناد علمی موجود، با استفاده از تکنیک دیماتل فازی که یکی از روش‌های شناخته‌شده تصمیم‌گیری گروهی است، انجام شده  است. با توجه به روابط علی و معلولی میان شدت اثر مستقیم و غیرمستقیم فاکتورهای مؤثر در ماتریس سوات، عوامل مرتبط با آنالیز این ماتریس به‌گونة انعطاف‌پذیر و به‌صورت کمی تحلیل و رتبه‌بندی شده و درنهایت نقشة استراتژی ارائه شده است. در‌نهایت براساس یافته‌های پژوهش به‌صورت نمونه‌کاوی، به توسعة کاربرد دیماتل فازی به‌جای ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی پرداخته است و می‌تواند برای کاهش شکاف کاربرد مدیریت استراتژیک در دنیای بی‌ثبات امروزی گام بردارد.

کلیدواژه‌ها


Ahn, H., (2001), Applying the Balanced Scorecard Concept: An experience report, Long Range Planning August, P.P. 441-461.
Ansoff, I. (1980), Strategic Issue Management, Strategic Management, No. 1(2), P.P. 131-148.
Bukh, P. N., Malmi, T. (2005). Reexamining cause-and-effect principal of the balances scorecard. In J. Mourtisen, S. Jönsson (Eds.), Northern Lights in Accounting. Stockholm, Liber
Chandler, A. D. (1962). "Strategy and Structure, The Mitt Press", Cambridge, Mass, p.13.
Chen, S. H., [et al.] (2006), The application of balanced scorecard in the performance evaluation of higher education, The TQM Magazine, No. 18(2), P.P. 190–205; doi:10.1108/09544780610647892.
Chang, H. H., & Huang, W. C. (2006). "Application of a quantification SWOT
analytical method". Mathematical and Computer Modeling, 43(1-2), 158-169.
Chytas, P. (2008). A proactive fuzzy cognitive balanced scorecard. IEEE World Congress on Computational Intelligence Systems, P.P. 1331–1338.
David, F. R. (1997). Strategic Management, Sixth Edition. Prentice Hall International.
David, F. R. (1999). "Strategic Management".; Translated by: A.Parsayan (Ph.D.) & S M.A’arabi (Ph.D.); Vol. 12, pp. 101-112 & pp. 211-250.
Fare, R., Grosskopf, S., (1996). Inter temporal Peroduction Frontiers: With Dynamic DEA. Kluwer Academic Publishers, Boston.
Hakes, C., (1996). The corporate self Assessment Handbook, Third Edition; Chapman and Hall, U.K.
Hori, S., Shimizu, Y., (1999).Designing Methods of Human Interface for Supervisory Control System, Control Engineering Practice, Vol. 7, No. 11, P.P. 1413-1419.
Hunger, J. D, Wheelen, T. L. (2000). Strategic management. Premtice Hall.
Hofer, C. W., & Schendel, D. (1979). "Strategy Formulation: Analytical Concepts", 2nd Ed; West Publishing Co; Minnesota., p.16.
Igor Ansof, H. (1975). "Corporate Strategy", Penguin Books, Middlesex, P.105.
Jaka Lindiˇca, Mojca Bavdaˇza, & Helena Kovaˇciˇcb. (2012), Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy. Research Policy, Vol. 41, P.P. 928–938.
Jassbi, J., Mohamadnejad, F., Nasrollahzadeh, H., (2011). A Fuzzy DEMATEL framework for modeling cause and effect relationships of strategy map. Systems with Applications, Vol. 38, P.P. 5967–5973.
Kaplan, R.S., Norton, D.P., (2000). Translating strategy into Action The Balanced scorecard, Harward Business school press.
Koo, L.C., Ip, Y.K., (2004). BSQ Strategic Formulation Framework A Hybrid if Balanced Scorecard, SWOT Analysis and Quality function Deployment, Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 4, P.P. 533-543.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). "Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes". Boston: Harvard Business School Press.
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996a), Using the balanced scorecard as a strategic measurement system, Harvard Business Review (January–February), P.P. 75-85.
Kaplan, R., Norton, D. (1996b), Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review (January–February), NO. 74 (1), P.P. 75–85.
Kaplan R.S., Norton D.P. (1996c), Translating strategy into action: the balanced scorecard. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Kaplan, Robert, Norton, David (1993), Putting the balanced scorecard to work, Harvard Business Review, September-October, P.P. 134-137.
Kenneth, R. Andrews, (1971). "The Concept of Corporate Strategy", Dow Jones Irwin Inc. Homewood, Illinois, PP.26-27.
Learned, E. P., Christensen, C. R., Andrews, K. E., & Guth, W. D. (1965). "Business Policy: Text and cases". Irwin. Homewood, IL. 270p 40.
Li, R. J. (1999), Fuzzy Method in group decision making, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 38(1). P.P. 91-101
Lin, C. J., Wu, W.W. (2008), A Causal analytical method for group decision making under Fuzzy environment, Expert Systems with Applications, Vol. 34, P.P. 205-213.
Makhijani, N., Creelman, J. (2008). How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard. The OTI Thought Leadership Series, 1, 1-16.
Mintzberg, H. (1998). "startegy safari: a Guided tour through the wild of startegic management", business history reciew, 2002:37-74.
Opricovic, S., Tzeng, G. H. (2003), Defuzzification Within a multicriteria decision model, Journal of Uncertainty, Fuzziness and Know ledge based Systems, Vol. 11(5), P.P. 635-652.
Papalexandris, Alexandros, [et al.] (2005), An integrated methodology for putting the balanced scorecard into action, European Management Journal, Vol. 23, No. 2, P.P. 214–227.
Patzelt, H. and D. A. Shepherd (2009), “Strategic Entrepreneurship at Universities: Academic Entrepreneurs’ Assessment of Policy Programs,” Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 33, No. 1, pp. 319-340.
Porter, M.E., )1990(. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press, New York.
Quezad, L.E., Cordova, F.M., Palominos, P., Godoy, K., Ross, J. (2009). Method for a identifying strategic objectives in strategy maps, International Journal of Production Economics, Vo. 122, P.P. 492-500.
Raval, V., Fichadia, A. (2007). Risks, Controls, and Security: Concepts and Applications. John Wiley & Sons.
Rohm & Halbach, Howard & Larry (2005), Developing And Using Balanced scorecard Performance Systems, Balanced Scorecards Institute.
Seyed-hosseini, S. M., Ebrahimi Taleghani, A., Bakhsha, A., Partovi, S. (2011). Extracting leanness criteria by empiloying the concept of Balanced Scorecard. Expert Systems with Application, Vo. 38, P.P. 10454-10461.
Tamura, H., Akazawa, K., Nagata, H., (2002). Structural Modeling of Uneasy Factors for Creating Safe, secure and Reliable Society’’, SICE System Integration Division Annual Conference, Japan, P.P. 330-340
Thakkar, J., Deshmukn, S.G., Gupta, A.D., Shankar, R., (2007). Development of a Balanced Scorecard an Integrated Approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP), International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 56, No. 1, P.P. 25-59
Tilles, S. (1963). "How to Evaluate Corporate Strategy", Harward Business Review, July-August,, p.112.
Wu, W.W. (2007), Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. Expert Systems with Applications, Vol. 35, P.P. 828–835.
Yamazaki, M., Ishibe, K., Yamashita, S., (1997). An Analysis of Obstructive Factors to Welfare Service using DEMATEL Method, Reports of the Faculty of Engineering, Yamanashi University, Vol. 48, P.P. 25-30.