راهکارهای اقتصاد مقاومتی در گذر زمان

نویسنده

کارشناس فنی شهرداری منطقه 5 شیراز

چکیده

اقتصاد مقاومتی و تجلی افق روشن آن و ماحصل باروری‌های چندلایة آن، پدیده‌ای تازه شناخته‌شده است و تجربة جمهوری اسلامی ایران اولین تجربه در نوع اسلامی آن، در بین کشورهای دنیاست. از دید برخی کارشناسان، این نوع اقتصاد راهکار مناسبی برای این روزهای اقتصاد کشور و شرایط تحریم‌های بی‌سابقه‌ای است که به کشورمان تحمیل شده است. مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به‌عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند؛ روشی که در برابر هجمه‌های غرب همانند سدی محکم کارآمد باشد. پدیدة اقتصاد مقاومتی مثل هر پدیدة بی‌نظیر، نیاز به معرفی، معنا، کاربرد و فرایند شناسی دارد؛ از این رو در این پژوهش سعی شده است که اصول و خط‌مشی الگوی اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی است و بایدهای مطرح‌شده در بیانات مقام معظم رهبری درزمینة عبور از پیچ توسعه و پشت سر گذاشتن شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در قالب روش مطالعة کتابخانه‌ای معرفی و تجارب نزدیک به آن در کشورها و برهه‌های زمانی مختلف معرفی شوند. اقتصاد مقاومتی به این معناست که در تعامل با دنیا در موضع قدرت قرار داشته باشیم و دنیا که به لحاظ سیاسی با ما درگیر است، نتواند از جنبة اقتصادی به ما ضربه بزند تا به این نتیجه برسند که ما برای وضعیت اقتصادی کشور خود تمهیداتی اندیشیده‌ایم و برنامه‌ریزی­های استراتژیکی را اجرا می‌کنیم؛ به‌طوری‌که نمی‌توانند به ما فشار بیاورند و درنهایت در تعاملات سیاسی نتوانند از موضع برتر حرف بزنند. اقتصاد مقاومتی قطعاً راهکار و چارچوب برنامه‌ریزی ما برای تعامل با دنیا است. اقتصاد مقاومتی در قالب مفهومی الگوی اسلامی‌ـ ایرانیِ پیشرفت و جهاد اقتصادی و همت مضاعف، کار مضاعف است؛ از این رو جمهوری اسلامی قادر است با برنامه‌ریزی، تلاش، تدوین استراتژی‌ها و مشارکت مردم، به‌ویژه طراحان برنامه‌های اقتصادی و دستگاه اجرایی، اقتصاد مقاومتی را به منصة ظهوری بی‌سابقه بگذارد.

کلیدواژه‌ها


تاری، فتح‌الله؛ سید شکری، خشایار و کاویانی، زهرا (۱۳۹۱)، اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن، تهران، انتشارات دفتر مطالعات اقتصادی (گروه بازرگانی)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قاسمی، علی (1391)، «اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم اقتصادی»، تهران، هفته‌نامة صبح صادق، شمارة 561، 16 اردیبهشت‌ماه 1391، ص 8.
قویدل، عادل (1393)، «تجربه پدافند اقتصادی در ونزوئلا»، ماهنامة تحلیلی ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادی، شمارة چهارم، ص 39 و 40.
مبینی یعقوب (1391)، «مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی»، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، رشت، دانشگاه گیلان.
نادعلی، فتح‌الله (1394). هشت سال دفاع مقدس، مظهر اقتصاد مقاومتی.
حیدری مطلق، راضیه (1390)، مجلة اقتصادی ماهنامة بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شمارة 1 و 2.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (1364)، نشریة گزارش‌های ویژه، ص 33.
عزیزنژاد، صمد و سید نورانی، محمدرضا (1388)، خلاصهمطالعاتطرحاستراتژیتوسعةصنعتیکشور، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسة انتشارات علمی.
صادقی، عدنان (1385)، «اقتصاد ایران پس از انقلاب، ازهم‌گسیختگی و پوپولیسم»، ترجمة پرویز صداقت، مجلة فرهنگ و توسعه، ص 80.
علیخانی، محمود (1382)، توسعةاقتصادی: مفاهیم،مبانینظری،نهادگراییوروش‌شناسی، تهران، سمت.
Lopes, George, and Cortigh, David. (1996). "The Sanctions Era: An Alternative to Military Intervention". the FlecherForoum Sum/Fall, p65-85.
Malvi,. R. J. (1990). Macroeconomics". Harpercollins.
Meroon, P.J. (1990). "Koreas Finantial Evolution, 1961- 1989". In Kwon, ed. Korea Economic Dvelopment, Greenwood Press, pp:185- 205.
Carter; Colin A, Li;Xianghong (1999). "Economic Reform And The Changing Pattern of China's Agricultural Trade". Working Paper For Department of Agricultural And Resource Economics, University of California, Davis July.
Huff, A, (1962). "principles of Economics". London macmillan.