شناسایی و اولویت‌بندی روش‌های درآمد پایدار درشهرداری گرگان با استفاده از روش AHP

نویسنده

گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان

چکیده

در دهه‌های اخیر، مدیریت شهری در ایران به‌طور فزاینده‌ای با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است که ناشی از عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجرایی، مالی و حقوقی متعددی است. دراین‌بین با توجه به آنکه نیازهای ‌مالی برای ارائه‌ی خدمت به شهروندان در حال تغییر است، شناسایی منابع درآمدِ متناسب با برنامه‌های خدمات‌رسانی شهرداری‌ها، لزوم توجه به جنبه‌های مالی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. پژوهش حاضر ضمن استخراج روش‌های درآمد پایدار در شهرداری‌ها و فراهم آوردن ساختار تحلیلی مناسب، با توجه به ادبیات پژوهش و مصاحبه با مدیران و کارشناسان شهرداری انجام گرفته است؛ همچنین کوشیده است به تعیین وزن معیارها بپردازد:‌ با استفاده از رویکرد ریاضیِ «فرایند تحلیل سلسله مراتبی»، روش تصمیم‌گیری گروهی و اولویت‌بندی روش‌های معرفی‌شده.

کلیدواژه‌ها


آئینی، محمد (1389). تأمین مالی صنعت بهسازی و نوسازی شهری. سومین همایش مالیه‌ی شهری، تهران.
احمدی، سیده ‌زهرا و حسینی، اکرم (1386). بررسی مسائل و مشکلات مدیریت پارکینگ‌ها و تأثیر آن بر ترافیک شهر مشهد. شرکت پژوهشی فرهنگی اندیشه‌سازان پویای سعادت، مشهد.
اکبری، نعمت‌الله و توسلی، ناهید (1387). تحلیل تأثیر عوارض شهرداری‌ها بر قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر اصفهان (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی). فصل‌نامه‌ی بررسی‌های اقتصادی، 5 (1)، صص 47-64.
اصغرپور، محمدجواد (1385). تئوری تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM). چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
پژویان، جمشید و امین ‌رشتی، نارسیس (1386). مالیات‌های سبز با تأکید بر مصرف بنزین. پژوهش‌نامه‌ی اقتصادی، 7 (1)، صص 15- 44.
جمشیدزاده زیازی، ابراهیم (1380). مالیات بر دارایی، مهم‌ترین منبع درآمد شهرداری‌های جنوب آسیا. مجله‌ی شهرداری‌ها، 3 (31)، صص 12-24.
خالقی ‌رخنه، زهرا؛ عموری، مهدی و شریعتی ‌ایوری، علی‌رضا (1388). امکان‌سنجی مکانیزاسیون مالیات بر درآمد املاک و حق واگذاری محل. دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی، تهران.
دادجو، ر و ایمانی‌شامیر، ع (1393). راهکارهای نوین افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها، نمونه مورد یکشهرداری بجنورد. کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه‌ی پایدار، تهران.
رزازیان، محسن (1387). کارایی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد. چکیده همایش مالیه‌ی شهرداری‌ها «مشکلات و راهکارها»، انتشارات شهرداری تهران، معاونت مالی و اداری، تهران.
زمانی، احمد (1378). بررسی سیستم مالیات بر ثروت در ایران و برآورد ظرفیت مالیاتی برخی از اجزای آن. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 11، صص 39-66.
زیاری، ک؛ مهدی، ع و مهدیان بهنمیری، م (1392). مطالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری‌ها؛ موردپژوهش؛ شهرداری شهر مهاباد. دوفصل‌نامه‌ی مدیریت شهری، 11 (31)، صص 107-124.
شرزه‌ای، غ و ماجد، و (1390). تأمین مالی پایدار شهر، چگونگی تأمین مالی به‌منظور توسعه پایدار شهری. دوفصل‌نامه‌ی مدیریت شهری، 9 (بهار و تابستان)، صص 299-315.
شکوه،­ ع (1388). مالیات‌های زیست‌محیطی و معیارهایی برای استفاده از آن‌ها. مجله‌ی بانک و اقتصاد، 100، صص 59-64.
صفری، عبدالحمید (1383). ساختار و ترکیب درآمدیشهرداری‌ها درکلان‌شهرهای ایران. مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد دوم (مدیریت شهری)، انتشارات دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه شیراز، شیراز.
علی‌آبادی، جواد و معصوم، جلال (1380). چالش‌های مدیریت شهری در ایران. مجله‌ی شهرداری‌ها، 3 (35)، صص 1-7.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی (1396). طرح درآمد پایدار شهرداری‌های کشور.
معزی‌مقدم، حسین (1381). شیوه‌های تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
فرجی‌ملائی، ا و عظیمی، آ (1390). تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، نمونه موردی: شهر بوئین‌زهرا. فصل‌نامه‌ی اقتصاد شهر، 12 (زمستان)، صص 59-72.
قربانی، م؛ فیروز زارع، ع (1387). مقدمه‌ای بر ارزش‌گذاری محیط‌زیست. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
نجفی، مهدی (1385). بررسی فرآیند تأمین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق، تهران.
نصر اصفهانی، رضا؛ شهیدی، آمنه و مؤمنی، الهام (1390). مالیات بر املاک؛ منبع مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران. فصل‌نامه‌ی مدیریت شهری، شماره‌ی بهار و تابستان، صص 183-201.
Donahue, J. (1989). The Privatization Decision: Public Ends, Private Means. New York: Basic Books.
Harris, M., & Raviv, A.)1988(. Corporate Governance: Voting Rights and Majority Rule. Journal of Financial Economics, 20, PP. 203–235.
Norregaard, J. (2013). Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges. IMF Working Paper, No. WP/13/129.
Oates, W.E., & Schwab, R.M. (1997). The impact of urban land taxation: the Pittsburgh experience. National Tax Journal, 50, PP. 1–21.
O’ Sollivan, A. (2003). Urban Economic, 5thEd, Mc Graw-Hill Higher Education, New York.
Saaty, T.L. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill.
Slack, E. (2013). Property Tax Reforms in Developing Countries. Institute on Municipal Finance and Governance, University of Toronto, Presentation to Fourth IMF-Japan High-Level Tax Conference for Asian Countries, Tokyo, April 3.
Bohn, H. & Inman, R.P. (1996). Balanced budget rules and public deficixs: evidence from thx U.S. states. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 45, December, PP. 13–76.