ساماندهی و اصلاح مجدد بافت مسئله دار شهری بال تاکید بر بعد اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی ساکنان (نمونه پژوهی: محدوده شمالی خیابان فروغی اصفهانی)

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در طول چند دهه‌ی اخیر، توسعه‌ی بی‌رویه‌ی شهرنشینی، مهاجرت، ازدیاد جمعیت و تغییر در شیوه‌ی زندگی، دگرگونی زیادی در ساختار زندگی شهری فراهم آورد و سبب زوال کارکردهای بافت سنتی شد. در این میان از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، در سطوح بین‌المللی و ملی، کیفیت زندگی به‌عنوان راهی برای مقابله با این دگرگونی‌ها مطرح شد. پژوهش حاضر تلاشی برای بررسی معضلات اجتماعی و اقتصادی درونِ بافت محدوده‌ی شمالی خیابان فروغی اصفهانی است؛ سپس ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، با ارائه‌ی راهبردها و سیاست‌های متناسب با جدول SWOT بررسی می‌شود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای اسنادی است؛ همچنین تعداد 250 پرسش‌نامه در بین ساکنان با توجه به پراکنش جنسی و سنی تهیه‌شده است. نتایج حاکی از آن است که دو عامل حس تعلق به مکان و مقدار درآمد ساکنان باعث ماندگاری‌شان در بافت شده است.
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌زاده، عیسی؛ آهار، حسن؛ طهماسبی، فرخ؛ منوچهری میاندوآب، ایوب و شهناز، علی‌اکبر (1391). تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره‌گیری از مدل‌های آنتروپی و الکتره (چکیده). فصل‌نامه‌ی آمایش محیط، شماره‌ی 26، ص 1.
خدایی، زهرا و پورخیری، علی (1392). کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری. گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، ص 2.
رضوانی، محمدرضا؛ متکان، علی‌اکبر؛ منصوریان، حسین و ستاری، محمدحسین (1388). توسعه و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی شهری (شهر نورآباد، لرستان). فصل‌نامه‌ی مطالعات و پژوهش‌های شهری، سال اول، شماره‌ی دوم، ص 2.
قالیباف، محمدباقر و روستایی، مجتبی (1390). ارزیابی کیفیت زندگی شهری محله یافت آباد تهران. فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، ص 12.
قربانی، زینب؛ خاکپور، برات‌علی و مافی، عزت‌الله (1392). تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله‌های شهر چالوس (چکیده). مجله‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال چهارم، شماره‌ی سیزدهم، تابستان، ص 1.
معمارزاده، قدرت‌الله (1374). گزارش توسعه انسانی 1994، سازمان برنامه‌وبودجه. تهران مهندسین مشاور مازند طرح، (1378)، طرح تفضیلی شهر چالوس، ص 63.
مهدی‌زاده، جواد (1382). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران). مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، چاپ دوم، پاییز، ص 304.
هال، پیتر (1381). برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. ترجمه‌ی جلال تبریزی، چاپ اول، انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری، ص 21.
هودسنی، هانیه (1384). بهبود ساختار فضایی محله‌های شهری در چارچوب توسعه‌ی محله‌ای پایدار نمونه موردی: محله‌ی جلفا. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده‌ی هنر، ص 5.
 
Barton, Hugh, et al, (2003), "Shaping Neighbourhoods: Agude for health Sustainability", Spon Press, London and New York.
Bonomi A, Patric D, Bushnell D. (2000) Validation of the united states’ version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. Journal of Clinical Epidemiology; 53: 1-12.
Raphael, D., Renwick, R., Brown, I., Rootman, I., (1996). Quality of life indicators and health: current status and emerging conceptions. Soc. Indicators Res. 39 (1), 65–88.
Smith, C., Levermore,G., (2008), Designing urban spaces and building to improve sustainability and quality of life in a warmer word, Social Indicators Research 40.