طراحی توسعه شهری شهر شیراز بر اساس شاخص های برنامه راهبردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد عمران (گرایش آب)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 کارشناسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران(گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

برنامه‌های موجود شهری که در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی مطرح هستند، چون بیشتر کالبدی، ایستا و سنتی بوده و در تدوین آن‌ها ابعاد اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی لحاظ نشده است، پاسخ‌گوی نیازهای فعلی شهر نیستند و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در آن‌ها بسیار ناچیز است؛ لذا گذار از الگوی برنامه‌های جامع شهری به سمت برنامه‌ریزی راهبردی با توجه به خاصیت ترکیبی، انعطاف‌پذیر بودن و پویایی آن در جهت حل مسائل و مشکلات و سازگاری با تحولات آینده، ضروری به نظر می‌رسد. هدف از تحقیق حاضر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی به ریشه‌یابی مشکلات و نارسایی‌های طرح‌های توسعه‌ی شهری شیراز بپردازد و از طریق برنامه‌ریزی راهبردی و با استفاده از مدل سوات[1]، مسائل و مشکلات، نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدهایی که شهر شیراز با آن مواجه است، شناسایی شود؛ در نتیجه راه‌حلی مناسب به‌منظور برطرف نمودن مشکلات و بهره‌گیری از فرصت‌ها ارائه شود. نتایج نشان می‌دهد که الگوی برنامه‌ریزی راهبردی می‌تواند به‌عنوان چارچوب مفهومی مناسب و ابزاری کارآمد به کار آید که در تمام مراحل برنامه‌ریزی، توانِ سنجش وضعیت حال و آینده و توانِ تعیین جهت‌گیری و چشم‌انداز توسعه‌ی شهر را دارد.[1]. SWOT.

کلیدواژه‌ها


رهنمایی، محمدتقی و شاه‌حسینی (1387).فرایند برنامه‌ریزی شهری در ایران. انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم.
علی‌‌احمدی، علی‌ر‌ضا (1383). مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک. انتشارات تولید دانش.
فردار، دیوید (1379). مدیریت استراتژیکی. ترجمه‌ی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
گل‌کار، کورش (1384). مناسب‌سازی تکنیک تحلیلی سوات برای کاربرد در طراحی شهری. دوفصل‌نامه‌ی صفه، شماره‌ی 41، تهران.
مهندسین مشاور شارمند (1383). شیوه‌هایتحققطرح‌هایتوسعهشهریدرایران. جلد اول، سازمان شهرداری‌های کشور، چاپ دوم.
مرادی مسیحی، واراز (1381). برنامه‌ریزی استراتژیک در کلان‌شهرها. انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری، تهران، چاپ اول.
 
Ashrafi, U (2009) CDS,an newapproach in urban planning in a analyticalapproach, Quarterly of urban management,No 23, 7.
Allmendinger. Philip, (2001),planning in postmodern Times, London andNewYork..
Mouritzen, P.E. and Svara. J.A. (2002), Leadership at apex, Politicians andadministrators in Western LocalGovernments, Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.