تبیین عوامل مؤثر در برند سازی شهری (نمونه پژوهی: شهر شیراز)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

امروزه ایجاد و حفظ برند شهری یکی از نکات اساسی مدنظر مدیران شهری است و موضوعی است که موفقیت در آن می‌تواند ضمن زنده نگه‌داشتن شهرها، رفاه، رونق و سعادت ساکنان را به ارمغان آورد. اولین قدم در مسیر ایجاد برند شهری، شناسایی عوامل تأثیرگذار و نقش‌آفرین در ایجاد برند شهری هر مکان است. ازاین‌رو هدف از این پژوهش بررسی عوامل کلیدی مؤثر در ایجاد برند شهری شیراز است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از تکنیک‌های آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری، شامل آمیزه‌ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدل ایجاد برند شهر شیراز به ترتیب رتبه و اولویت شامل این متغیرها است: میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی، جاذبه‌های گردشگری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، دامنه‌ی خدمات، محیط‌زیست، مراکز آموزشی معتبر، جایگاه بین‌المللی، فرهنگ شهری، مسائل اجتماعی و اولویت آخر فرصت‌های کسب‌وکار است.

کلیدواژه‌ها


خوارزمی، الف؛ خنده‌رو، ن؛ فرهمندی علمداری، ن و توانا، الف (1393). ارزیابی تصویر شهر مشهد بر اساس ابعاد معماری، فرهنگی، اجتماعی و حمل‌ونقل. ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد: شورای اسلامی شهر، ‌دسترسی در آدرس http:// civilica.com.
شفقی، الف (1391). میزگرد برندینگ شهری. مرکز مطالعه و برنامه‌ریزی شهر تهران، ‌دسترسی در آدرس http//rpc.tehran.ir.
قلی‌پور، الف؛ ایوبی‌اردکانی، م و پیدایش، الف (1390). بررسی عوامل مؤثر در شکل‌گیری تصویر شهر در راستای برندسازی مؤثر شهری. نشریه‌ی هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره‌ی 45، ص 46-37.
مظفری، گ (1391). برندسازی و دیپلماسی شهری. تهران، نشست تخصصی برندسازی شهری، دسترسی در آدرس http://rpc.tehran.ir.
منوریان، ع؛ ابوئی‌اردکان، م؛ پورموسوی، م و رحیمیان، الف (1392). مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلان‌شهرهای ایران. مجله‌ی چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره‌ی 13.
                                                                                                     
Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an Integrated Approach. Doctoral Thesis at the Erasmus University Rotterdam. Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Retrieved from http://hdl.handle.net.
Braun, E. Kavaratzis M. and Zenker, M. (2013). My City-my Brand: the Different Roles of Residents in Place Branding. Journal of Place Management and Development, 6 (1), pp. 18-28.
Cozmiuc, C. (2011). City Branding- Just a Compilation of Marketable Assets?, Economy Transdisciplinarity Cognition, 1, pp. 428-436.
Dacline, J. A. (2010). Shared Vision on City Branding in Europe, Retrieved from http://.eurocities.eu. Accessed 22 june 2015].
Merrilees, B. Miller, D. and Herington, C. (2012). Multiple Stakeholders and Multiple City Brand Meanings. Eurupan Journal of Marketing, 46 (7-8), pp. 1032-1047.
Qian, M. (2010). A Study of Success Factors in City Branding: The ISE conceptual Model, Journal of Chinese marketing. 3 (1), pp. 58-66.