کلیدواژه‌ها = اقتصاد الگو
بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی در شهرداری شیراز

دوره 2، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 1-29

فهیمه طباطبایی؛ محمد معیت